Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

Hvordan er reglerne for afgift på is?

E.A.2.2.1 Regel og lovgrundlag

Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på konsum-is af enhver art og på konsum-is-miks, der er beregnet til erhvervsmæssig fremstilling af konsum-is.

Virksomhederne skal beregne og betale afgiften ved udlevering af varen eller ved modtagelse af varen fra udlandet.

Bemærk

Der er en bagatelgrænse, som betyder, at virksomheder, som har et årligt salg eller en årlig import af afgiftspligtige varer, der svarer til en afgift på ikke over 10.000 kr., kan undlade at lade sig registrere som oplagshaver eller varemodtager og betale afgift. Den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, vil blive anset for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår vil, som følge af dette, ikke skulle indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen.

Lovgrundlag

Reglerne står i lovbekendtgørelse nr. 1148 af 2. juni 2021 med senere ændringer om afgift af konsum-is.

Loven forkortes i denne vejledning til ISAL.

Loven er bl.a. ændret ved § 14 i lov nr. 1126 af 19. november 2019. Ved loven er følgende blevet ændret med virkning fra og med 1. januar 2020:

  • Der er i ISAL § 10, stk. 1, foretaget en sproglig ændring af lovteksten, som har til formål at give mulighed for i bemærkningerne at angive nærmere retningslinjer om en skærpet bødepraksis ved overtrædelser af bestemmelsen.

Loven er endvidere blevet ændret ved § 3 i lov nr. 1295 af 5. december 2019. Ved loven er der blevet indsat en ny § 4a, der giver adgang til at søge om godtgørelse af punktafgifter på chokolade- og sukkervarer, kaffe og is, som anvendes til humanitært hjælpearbejde. Loven trådte i kraft 1. januar 2020 og gælder for varer indkøbt eller modtaget vederlagsfrit af godtgørelsesberettigede organisationer mv. fra og med 1. januar 2020. Læs mere i afsnit E.A.2.2.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Bekendtgørelse nr. 1339 af 9. december 2019 fastsætter kravene til ovenstående organisationers mv. regnskaber og regnskabsmateriale, herunder indsendelse af ansøgning.

Loven blev ændret ved § 13 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021. Ved loven er der i § 1, stk. 9, § 2, stk. 2 samt § 2, stk. 4, blevet indsat et nyt 3. pkt. med ordlyden "Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden".

►Loven er senest blevet ændret ved § 8 i lov nr. 2616 af 28. december 2021. Ved loven har § 3, stk. 4 fået ordlyden "Virksomheder, der fra et andet EU-land sælger eller formidler salg af varer ved fjernsalg her til landet, hvoraf virksomheden er betalingspligtig for dansk moms, og hvor der af varen skal betales afgift efter denne lov, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen. Dog finder § 2, stk. 2, også anvendelse for virksomheder omfattet af 1. pkt.". Ændringen træder i kraft pr. 1. februar 2022.◄

Historik

Afgiften trådte i kraft 1. januar 1947.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.