Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

Hvor stor er afgiften på is? Hvilken punktafgift skal der betales på is?

E.A.2.2.5 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for konsum-is og konsum-is-miks. Afsnittet redegør også for beregningen af afgiften på sukkerholdige og sukkerfrie produkter.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning af afgiften
  • Dokumentationskrav

Afgiftssatser

For varer, der fra og med 1. januar 2015 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, skal der betales afgift med følgende satser:

Vare

Afgiftssats pr. liter

Sukkerholdige produkter

Afgiftssats pr. liter

Sukkerfrie produkter

Konsum-is, der er omfattet af ISAL § 1, stk. 1 - afgiften beregnes ud fra, hvor mange liter is, der er udleveret fra virksomheden.

6,98 kr.

5,58 kr.

Konsum-is-miks, der er omfattet af ISAL § 1, stk. 2 - afgiften beregnes ud fra, hvor mange liter is der kan fremstilles af den fra virksomheden udleverede konsum-is-miks.

6,98 kr.

5,58 kr.

Sukkerholdige produkter
Produkter anses som sukkerholdige, hvis det tilsatte indhold af eksempelvis følgende stoffer er højere end 0,5 g pr. 100 ml:

  • Glukose (druesukker, dextrose)
  • Fruktose (frugtsukker)
  • Sucrose (sakkarose), "almindeligt sukker"
  • Maltose
  • Laktose.

Ovenstående er eksempler på mono- og disaccharider. Listen er ikke udtømmende.

Sukkerfrie produkter
Produkter anses som sukkerfrie, hvis de højst indeholder 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml. Med sukker menes alle typer af mono- og disaccharider. Hvis der anvendes andre sødestoffer end mono- og disaccharider, er varen omfattet af satsen for sukkerfrie produkter.

Som sukkerfri anses også produkter, der har et naturligt indhold af sukker, og som ikke indeholder tilsatte mono- og disaccharider eller andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber.

Beregning af afgiften

Afgiften af konsum-is beregnes ved at gange varens rumindhold i liter med afgiftssatsen.

For konsum-is-miks skal den afgiftspligtige mængde opgøres som den mængde konsum-is (softice), der kan fremstilles af miksen. Det skal fremgå af pakningen, hvor mange liter konsum-is, der kan fremstilles af pakningens indhold. Se ISAL § 4, stk. 2.

Eksempler

Konsum-is (sukkerholdig):

2.500 liter sukkerholdig konsum-is. Der skal betales en afgiftssats på 6,98 kr. pr. liter. Dvs. 2.500 x 6,98 = i alt 17.450 kr.

Konsum-is-miks (sukkerfri):

500 kg sukkerfri konsum-is-miks. Det forudsættes, at der kan fremstilles 1,65 liter konsum-is (softice) pr. kg konsum-is-miks. Der skal betales en afgiftssats på 5,58 kr. pr. liter. Dvs. 500 x 1,65 x 5,58 = i alt 4.603,50 kr.

Dokumentationskrav

Virksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer, skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne for at anvende satserne for sukkerfrie produkter. Hvis virksomheden ikke kan fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter. Se ISAL § 5 b. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.