Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.3.1.8.7 Varer, der anvendes til fremstilling af levnedsmidler

►Der er afgiftsfritagelse for varer, der direkte eller som ingrediens i halvfabrikata anvendes til fremstilling af levnedsmidler, også fyldte, forudsat at alkoholindholdet i det enkelte tilfælde ikke overstiger 8,5 l ren alkohol pr. 100 kg produkt, for så vidt angår chokolade, og 5 l ren alkohol pr. 100 kg produkt, for så vidt angår andre produkter. Se SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 6.◄

►Der er således afgiftsfritagelse for ubeskattet spiritus, som bruges til erhvervsmæssig fremstilling af levnedsmidler og lignende, der ikke er spiritusafgiftspligtige, og som ligger inden for ovennævnte maksimumsgrænser for henholdsvis chokolade og andre levnedsmidler.◄

Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for spiritus til fremstilling af levnedsmidler i virksomheder, der også driver restaurationsvirksomhed og lignende med udskænkning af spiritus og vin.

Konditorier, der i forbindelse med konditorvirksomheden udskænker spiritus og vin, vil dog eventuelt kunne få bevilling til afgiftsfritagelse for spiritus til fremstilling af kager, fromager, desserter og lignende. Det er imidlertid en betingelse, at der sker salg ud af huset af kager mv. fra en egentlig butiksafdeling eller lignende. I ansøgningen fra sådanne virksomheder må der gives nærmere oplysning om virksomhedens art, herunder omfanget af salg ud af huset.

Virksomheder, der er autoriseret hos Skatteforvaltningen til fremstilling (produktion) af frugtvin (i afsnit E.A.3.2 Vin mv.), tobaksvarer (i afsnit E.A.10 Tobak), eller er registrerede for fremstilling af chokolade- og sukkervarer (i afsnit E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer), behøver ikke at have en særskilt bevilling, men kan nøjes med at dokumentere sin autorisation/registrering efter den pågældende afgiftslov over for leverandøren. Hvis leverandøren ikke kan få dokumenteret registreringsforholdet ved, at registreringsbeviset bliver lagt frem, kan dette oplyses af Skatteforvaltningen.

EU-domstolen har i sag C-163/09, Repertoire Culinaire Ltd., bl.a. besvaret spørgsmålet om vin, portvin og cognac til madlavning var fritaget for afgift eller ej. EU-domstolen fandt, at under de foreliggende omstændigheder hørte fritagelsen for punktafgift af vin, portvin og cognac til madlavning, under artikel 27, stk. 1, litra f, i Rådets direktiv 92/83/EØF.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

C-163/09, Repertoire Culinaire Ltd.

Dommen bekræfter, at definitionen af "ethanol" i artikel 20, første led, i Rådets direktiv 92/83/EØF finder anvendelse på vin og portvin til madlavning. Dommen fortolker også artikel 27, stk. 1, litra f, i direktiv 92/83, for så vidt gælder fritagelse af vin, portvin og cognac til madlavning, medlemsstaternes forpligtigelse til gensidig anerkendelse af fritagne produkter samt kravene for at gøre fritagelsen betinget.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.