Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.3.10.2 Elhandelsvirksomheders indmelding af særlige afgiftsforhold i datahubben

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for elhandelsvirksomheders indmelding af særlige afgiftsforhold i datahubben og om virkningstidspunktet for et indmeldt særligt afgiftsforhold.

Afsnittet indeholder:

  • Indmelding og ændring af særlige afgiftsforhold på baggrund af oplysninger fra en elkunde

  • Virkningstidspunktet for et indmeldt særligt afgiftsforhold

  • Andre ændringer af særlige afgiftsforhold i datahubben.

Indmelding og ændring af særlige afgiftsforhold på baggrund af oplysninger fra en elkunde  

Elhandelsvirksomheden skal på grundlag af en aftale med elkunden indmelde i datahubben, hvis særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold gør sig gældende for elkundens aftagenummer.

Elhandelsvirksomheden må derudover ikke indmelde oplysninger om særlige afgiftsforhold eller foretage ændringer i særlige afgiftsforhold for et aftagenummer i datahubben. Dermed vil det kun være relevante oplysninger, herunder oplysning om bortfald af et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer, modtaget fra elkunden, som elhandelsvirksomheden må indmelde i datahubben.

Elhandelsvirksomheden må dermed ikke på egen hånd uafhængigt af oplysninger fra en elkunde indmelde oplysninger om særlige afgiftsforhold for elkunden i datahubben.

Se ELAL § 9, stk. 4.

Se også

Virkningstidspunktet for et indmeldt særligt afgiftsforhold

Hovedreglen er, at det er tidspunktet for indmeldelse i datahubben, som lægges til grund ved datahubbens opgørelse af afregningsgrundlaget for afgiften.

Det vil sige, at et særligt afgiftsforhold, som er indmeldt i datahubben, som udgangspunkt ikke kan indgå ved datahubbens opgørelse af afregningsgrundlaget før tidspunktet for indmeldingen af afgiftsforholdet i datahubben.

Elhandelsvirksomheden kan indmelde et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer i datahubben med virkning til og med 21 kalenderdage tilbage i tid regnet fra dagen for selve indmeldelsen af det særlige afgiftsforhold i datahubben.

Det er dog en betingelse for indmeldelse tilbage i tid, at Energinet foretager verifikation af indmeldelsen fra virkningstidspunktet og frem til tidspunktet for selve indmeldelsen af det særlige afgiftsforhold i datahubben.

Se § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.10.4 Verifikation, der foretages af Energinet om verifikation, der foretages af Energinet.

Andre ændringer af særlige afgiftsforhold i datahubben

Andre ændringer af særlige afgiftsforhold i datahubben end nævnt ovenfor, må kun ske på foranledning af den registrerede virksomhed.

Se også

Se også afsnit (E.A.4.3.10.5 Opgaver mv. som følge af elhandelsvirksomheders og Energinets verifikation) om opgaver mv. som følge af elhandelsvirksomheders og Energinets verifikation.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.