Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.3.10.5 Opgaver mv. som følge af elhandelsvirksomheders og Energinets verifikation

Indhold

Dette afsnit beskriver de opgaver, der skal udføres, hvor et særligt afgiftsforhold ikke har kunnet verificeres af en elhandelsvirksomhed eller Energinet.

Som anført under afsnit E.A.4.3.10.3 Verifikation, der foretages af elhandelsvirksomheder om verifikation, der foretages af elhandelsvirksomheder, skal elhandelsvirksomheden straks meddele den pågældende registrerede virksomhed (netvirksomheden), hvis det ikke har været muligt at verificere et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer. 

Endvidere som anført under afsnit E.A.4.3.10.4 Verifikation, der foretages af Energinet om verifikation, der foretages af Energinet, skal Energinet straks meddele den pågældende registrerede virksomhed og den pågældende elhandelsvirksomhed, hvis det ikke har været muligt at verificere et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer. 

Netvirksomheden skal senest 15 hverdage efter modtagelsen af oplysning om manglende verifikation af et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer meddele Energinet, at det skal sikres, at det særlige afgiftsforhold ikke gør sig gældende for aftagenummeret i datahubben fra et angivet tidspunkt (dato). Energinet skal på dette grundlag melde aftagenummeret ud af gruppen af aftagenumre i datahubben, som er registreret med det særlige afgiftsforhold.

Elhandelsvirksomheden er samtidig orienteret om resultatet af Energinets verifikation, hvorved elhandelsvirksomheden har mulighed for at informere elkunden og for at afklare eventuelle fejl og misforståelser.

Sideløbende skal netvirksomheden ved brug af uafhængige kilder undersøge, hvorvidt ovennævnte meddelelse til Energinet vil være berettiget. Dette er med til at beskytte elkunden mod fejlagtig afmelding.

En undersøgelse af et elvarmeforhold kan fx ske ved, at netvirksomheden kontakter kommunen vedrørende tvivl om en BBR-registrering.

Hvis netvirksomheden konstaterer, at nævnte meddelelse om afmeldelse til Energinet ikke vil være berettiget, skal meddelelsen ikke sendes til Energinet.

Hvis netvirksomheden eventuelt har sendt en meddelelse til Energinet før undersøgelsen, og netvirksomheden konstaterer, at meddelelsen ikke er eller ikke længere er berettiget, skal den registrerede virksomhed straks give kontrameddelelse til Energinet om, at meddelelsen skal ophæves med virkning fra et angivet tidspunkt. Dette skal Energinet efterkomme.

Se ELAL § 9, stk. 7.

I netvirksomhedens undersøgelse kan indgå de samme oplysninger fra uafhængige kilder som Energinet kan anvende. Det vil sige oplysninger henholdsvis fra registre i Energinet, Skattestyrelsens register over elafgiftsregistrerede virksomheder og BBR om boligenheder, som er opført som ferielejligheder til eget brug, sommerhuse eller helårsboliger med elopvarmning som hovedopvarmningskilde i BBR. Se ELAL § 9, stk. 8-10.

Bemærk

Afmeldes et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer på baggrund af netvirksomhedens undersøgelse/tjek, er elhandelsvirksomheden endeligt afskåret fra at genindmelde det særlige afgiftsforhold.

Hvis det særlige afgiftsforhold bør genindmeldes, skal netvirksomheden gøre det. Netvirksomheden kan genindmelde det særlige afgiftsforhold, når der foreligger dokumentation for, at genindmelding er berettiget og kan finde sted.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.