Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

E.A.4.3.10.7 Ændring af særlige afgiftsforhold tilbage i tid

Indhold

Det afsnit beskriver andre forhold i relation til særlige afgiftsforhold.

Under engrosmodellen kan der eventuelt fremkomme tilfælde, hvor et særligt afgiftsforhold for en kunde ikke indmeldes rettidigt i datahubben.

Fx kan der være gået mere end 21 kalenderdage regnet for dagen for elhandelsvirksomhedens indmeldelse i datahubben for det særlige afgiftsforhold.

Det kan også skyldes en fejl hos elhandelsvirksomheden eller elkundens egen passivitet.

Den manglende indmelding i datahubben betyder, at en elkunde med et særligt afgiftsforhold betaler den høje afgift i stedet for den reducerede afgift vedrørende det særlige afgiftsforhold.

En registreret virksomhed har dog mulighed for at gå tilbage i tid for at afhjælpe dette.

Se § 11, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Kommer det til den registrerede virksomheds kendskab, at afgiften er for høj, kan den registrerede virksomhed således regulere/reducere afgiften af kundens forbrug overfor elhandelsvirksomheden svarende til den registrerede virksomheds regulering af afgiftstilsvaret til Skattestyrelsen. Den registrerede virksomheds regulering af afgiftstilsvaret til Skattestyrelsen sker på grundlag af skatteforvaltningslovens bestemmelser om genoptagelse.

Dette indebærer, at elafgiften for en elvarmekunde, der bliver opmærksom på, at vedkommendes bolig i et år har været registreret korrekt i BBR, men ikke hos netselskabet, kan reguleres i henhold til skatteforvaltningslovens § 31.

Sker der ophør af en elkundes særlige afgiftsforhold - eksempelvis at kundens bolig ikke længere er berettiget til at være opført som elopvarmet ferielejlighed til eget brug, sommerhus eller helårsbolig i BBR - skal det særlige afgiftsforhold afmeldes i datahubben med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen er indtrådt, uanset hvornår afmeldingen sker.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.