Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.3.3 Definition: Elektricitet

Indhold

Dette afsnit beskriver definitionen på blandt andet elektricitet, et el-produktionsanlægs kapacitet, en kWh (kilowatt-time), et aftagenummer og en elhandelsvirksomhed mv.

Afsnittet indeholder:

 • Definition: Elektricitet
 • Definition: Et el-produktionsanlægs kapacitet
 • Definition: Effekt
 • Definition: KWh (kilowatt-time)
 • Definition: Aftagenummer
 • Definition: Elmåler
 • Definition: Datahub
 • Definition: Elhandelsvirksomhed
 • Definition: Netvirksomhed
 • Definition: Transmissionsvirksomhed
 • Definition: Kollektivt elforsyningsnet.  

Definition: Elektricitet

Elektrisk energi er energien i et elektrisk system, som ændres ved bevægelse af elektrisk ladning.

Definition: Et el-produktionsanlægs kapacitet

Ved et produktionsanlægs kapacitet forstås det antal kW (enhed, der anvendes i elafgiftsloven), som anlægget maksimalt kan yde vedvarende.

Definition: Effekt

Effekten er omsat energi pr. tid. I SKM2012.506.SKAT er det præciseret, at der ved effekt forstås den effekt et anlæg har i sig selv uden hjælpemidler. Dette uanset at anlægget ikke kan fungere uden forbindelser til el mv.

Definition: KWh (kilowatt-time)

En kilowatt-time er en enhed for elektrisk energi lig 1.000 W anvendt i 1 time = 1 kWh.

KWh er den energienhed, som normalt bruges til at måle elforbruget med, og er derfor også den energienhed, som er anvendt i elafgiftsloven.

1 kWh er også = 3,6 MJ. Se nedenstående beregning:

1 J = 1 Wattsekund.

1 kWh er dermed = 1.000 W * 1 time = 1000 W *60 *60 s = 3,6 MJ.

Definition: Aftagenummer

Et aftagenummer er et nummer, som entydigt identificerer et målepunkt, som er omfattet af en netvirksomheds pligt til at måle levering og aftag af el. Begrebet dækker udelukkende over de såkaldte hovedmålere, som anvendes til afregningsformål.

De såkaldte bimålere, der anvendes til individuel forbrugsmåling i visse boligforeninger eller lignende, hvor boligforeningens forbrug afregnes samlet, er ikke omfattet af definitionen af aftagenummer. I sådanne boligforeninger eller lignende er det alene hovedmåleren, som måler elektriciteten til samlet afregning, som er omfattet af begrebet aftagenummer.

Se ELAL § 1 a, stk. 1, nr. 1.

Definition: Elmåler

En elmåler er et måleinstrument til afregning af elektrisk energi. Elmåleren er samtidig grundlaget for beregning af afgiften på elektricitet, som skal betales til statskassen.

Måling af elforbruget sker med en integreret måler, som måler den effekt (kW), der tilgår en el-installation.

Til måling af almindeligt husholdningsforbrug har der tidligere hovedsageligt været anvendt en mekanisk måler.

Elektroniske målere vil efterhånden helt fortrænge den mekaniske elmåler. De elektroniske målere vil blive fjernaflæst. De elektroniske målere kan også måle elforbruget på timebasis. Dette er i dag blevet almindeligt.

Der er udstedt en målerbekendtgørelse af Energistyrelsen, bekendtgørelse nr. 75 af 25. januar 2019  om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget med senere ændringer.

Der er udstedt en bekendtgørelse fra Sikkerhedsstyrelsen, bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme, samt bekendtgørelse nr. 544 af 28. maj 2018 om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.14.5 Elforbrugsmålere om krav til målere af energiforbrug (elforbrugsmålere).

Definition: Datahub

En datahub er en it-platform, der ejes og drives af Energinet, som håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner samt kommunikation mellem elmarkedets aktører i Danmark.

Datahubben varetager en central funktion i relation til elafgifter under el-engrosmodellen.

Se ELAL § 1 a, stk. 2.

Definition: Elhandelsvirksomhed

En elhandelsvirksomhed er en virksomhed, der sælger elektricitet til den, der omfattes af et aftagenummer, og som er registreret for denne aktivitet i datahubben.

Ved den, der omfattes af et aftagenummer, forstås den, der hæfter for betalingen for leverancen af el til et aftagenummer.

Det er ikke alle virksomheder, der handler med elektricitet, som omfattes af definitionen. Fx omfatter definitionen ikke udlejere af lejemål, som køber elektricitet via en hovedmåler og sælger elektriciteten videre til lejerne på basis af fx målt forbrug på bimålere. 

En elhandelsvirksomhed er populært sagt el-detailhandleren i forhold til de elkunder, som har et aftagenummer.

Se ELAL § 1 a, stk. 1, nr. 3.

Bemærk

En elhandelsvirksomhed benævnes som en elleverandør af branchen, herunder også af Energinet.

Definition: Netvirksomhed 

En netvirksomhed er en virksomhed med bevilling efter elforsyningslovens § 19, der driver distributionsnet. 

Definition: Transmissionsvirksomhed

En transmissionsvirksomhed er en virksomhed med bevilling efter elforsyningslovens § 19 eller elforsyningsvirksomhed, som varetages af Energinet eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, der driver transmissionsnet.

Definition: Kollektivt elforsyningsnet

Et kollektivt elforsyningsnet er et transmissions- og distributionsnet, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at transportere elektricitet for en ubestemt kreds af elleverandører og elforbrugere.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.