Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.3.7.5 Opgørelse af afgift på elektricitet: El-producenter

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om opgørelse og afregning af elafgift, der gælder for el-producenter.

Afsnittet indeholder:

  • Måling mv. af elektricitet
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

Måling mv. af elektricitet

El-producenter skal måle og føre regnskab over fremstillingen af elektricitet, afsætningen af elektricitet og eget forbrug af elektricitet. Se ELAL § 7, stk. 2.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

El-producenter skal opgøre den afgiftspligtige mængde på grundlag af ovennævnte målinger af produktion og forbrug med videre. Se ELAL § 8, stk. 2.

Ved opgørelse af afgiften, som virksomhederne skal angive og betale, kan momsregistrerede virksomheders forbrug af elektricitet fradrages, dvs. der skal betales en afgift på 0,4 øre/kWh. Se ELAL § 11 og § 11 c, som ændret ved lov 2225 af 29. december 2020.

Centrale kraftvarmeværker kan fradrage elektricitet, der er indeholdt i varmeleverancer til virksomheder, der er

  • forbrugsregistrerede for varme
  • registrerede for mellemhandel af varme.

Se ELAL § 8, stk. 2.

Momsregistrerede el-producenter, der forbruger den producerede elektricitet, skal dermed betale en netto-afgift af den producerede og forbrugte elektricitet. Det samme gælder for eventuelle leverancer, som virksomheder får leveret uden afgift fra en netvirksomhed.

Ved lov 2225 af 29. december 2020 er sondringen af momsregistrerede virksomheders forbrug af afgiftspligtig elektricitet til henholdsvis proces og rumvarme mv. ophævet fra den 1. januar 2021. Det vil derfor ikke længere være nødvendigt at måle og opgøre elbruget anvendt henholdsvis til proces og til rumvarme mv. Afgiften for momsregistrerede virksomheders forbrug af elektricitet godtgøres fra den 1. januar 2021 indtil 0,4 øre/kWh, hvilket vil udgøre nettoafgiften for momsregistrerede virksomheders forbrug.

Efter ELAL § 11 og 11 c, stk. 2 godtgøres også ovennævnte 0,4 øre/kWh for forbrug, der medgår direkte til produktion af elektricitet og til at opretholde muligheden for produktion af elektricitet.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.1.7 om opgørelse af godtgørelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.