Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.4.11.1.5 Opgørelse og afregning af afgift

Dette afsnit beskriver kort reglerne om opgørelse og afregning afgift af gas fremstillet på basis af biomasse.

Afgiftsperioden efter gasafgiftsloven er måneden.

Afgiften opgøres og indbetales til Skatteforvaltningen senest d. 15. i den efterfølgende kalendermåned.

Afgiften skal indberettes digitalt til Skatteforvaltningen. Se TastSelv Erhverv på www.skat.dk.

I den afgiftspligtige mængde kan fradrages:

  • Biogas mv. eller varme fremstillet på basis af biogas mv., der tilføres en anden virksomhed registreret efter gasafgiftsloven
  • Biogas mv., som leveres til udlandet
  • Biogas mv., som er fritaget for afgift efter § 8.

Kraftværker og kraftvarmeværker, der ikke er registrerede efter gasafgiftsloven, kan få leveret biogas mv. uden afgift til produktion af elektricitet fra en registreret virksomhed. Dette forudsætter bl.a., at der er indgået en nærmere aftale om administrationen af ordningen mellem gasnetvirksomheden og kraftvarmeværket.

Virksomhedernes eget forbrug sidestilles med udlevering.

Bestemmelserne om opgørelse og afregning for biogas mv. svarer til bestemmelserne for opgørelse og afregning for naturgas og bygas. Se afsnit E.A.4.4.8 Opgørelse og afregning om opgørelse og afsnit A.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifter om angivelse og betaling af punktafgifter.

Bemærk

Ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde kan virksomheden helt eller delvist fradrage forbruget af biogas mv., der er anvendt til godtgørelsesberettigede formål (procesformål). Se GASAL § 10 og afsnit E.A.4.4.11.2.3 Godtgørelse af afgiften på biogas mv..

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.