Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.4.11.3.2 Biogas omfattet af reglerne om metanafgift

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår biogas er omfattet af afgiftspligten efter CO2-afgiftsloven (metanafgift).

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftspligtig anvendelse.
  • Anvendelse af biogas, hvor der ikke skal betales metanafgift.
  • Biogas, som anvendes til produktion af biogas.
  • Blandinger af naturgas og biogas.

Afgiftspligtig anvendelse

Der skal betales afgift efter CO2-afgiftsloven (metanafgift) af biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW.

Der skal derimod ikke betales CO2-afgift af biogas. Der skal hverken betales CO2-afgift eller metanafgift af forgasningsgas fremstillet på basis af biomasse.

Se CO2AL § 1, stk. 2 og § 2, stk. 1, nr. 16.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.11.1 Afgift efter gasafgiftsloven på gas fremstillet på basis af biomasse (biogas mv.) om definitionen af biogas.

Anvendelse af biogas, hvor der ikke skal betales metanafgift

Der skal ikke betales metanafgift af biogas, der anvendes som brændstof til følgende formål:

  • Brændstof i gasturbineanlæg
  • Motorbrændstof i ikke-stationære stempelmotoranlæg, fx i motorkøretøjer og ikke stationære motorredskaber
  • Brændstof/brændsel i kedelanlæg (varmeproduktionsanlæg)
  • Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stempelmotoranlæg på 1.000 kW og derunder.

Se også

Skattestyrelsen har i en meddelelse SKM2015.635.SKAT nærmere angivet retningslinjer for, hvorledes den maksimalt indfyrede effekt kan dokumenteres. Se afsnit E.A.7.11.4.1 Varer omfattet af reglerne om dokumentation af den maksimalt indfyrede effekt for biobrændsler på gasmotorer og kedler.

Biogas, som anvendes til produktion af biogas

Biogas, der medgår direkte til produktion af biogas er fritaget for metanafgift. Fritagelsen gælder kun for biogas, som er produceret på virksomhedens område.

Se CO2AL § 7, stk. 2.

Det er en betingelse, at der ikke sker udtag af varme til rumvarme, salg mv., medmindre der er tale om overskudsvarme, samt at alle processer enten frembringer biogas mv. eller forbedrer kommende processer, som fremstiller biogas mv.

Fx omfatter fritagelsen ikke en situation, hvor fremstillingen af biogas sker hos virksomhed A, biogassen anvendes hos virksomhed B til varmefremstilling, og varmen efterfølgende anvendes i produktionen af biogas hos virksomhed A.

Fx anses egen biogas til fremstilling af varme, hvor varmen anvendes til opvarmning af en rådnetank til fremstilling af biogas, for at være anvendt til fremstilling af et tilsvarende energiprodukt, og er derfor fritaget for afgift. Tilsvarende anses biogas til hygiejnisering for at være fritaget, når hygiejniseringen efterfølgende fremmer fremstilling af biogas mv. i rådnetanken.

Brug af biogas mv. til formål, der ligger uden for selve produktionsprocessen, er ikke omfattet af fritagelsen. Fx biogas mv., der er anvendt til fremstilling af varmt vand til rengøring, er ikke omfattet af fritagelsen.

Blandinger af naturgas og biogas

Der skal betales metanafgift af biogas, der blandes med naturgas, når blandingen anvendes eller skal anvendes til drift af stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW. Dette indebærer blandt andet, at kraftvarmeværker, der anvender både naturgas og biogas som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg, skal betale metanafgift af forbruget af både naturgas og af forbruget af biogas. Se CO2AL § 2, stk. 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.