Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.4.11.5.4 Opgørelse og afregning

Afgiften betales efter udledningen. Se NOXAL § 1, stk. 2 og 3. Hvor der ikke sker måling af udledningen opgøres udledningen i overensstemmelse med den forbrugte mængde af biogas mv. Se NOXAL § 1, stk. 4.

Afgiftsperioden er måneden. Se NOXAL § 5.

Afgiften opgøres og skal indbetales til Skatteforvaltningen senest den 15. i den efterfølgende kalendermåned.

Afgiften skal indberettes digitalt til Skatteforvaltningen. Se TastSelv Erhverv på www.skat.dk.

Se også

Krav til måling

Der stilles krav til virksomheder, som skal foretage målinger eller frivilligt foretager måling af udledningen af kvælstofoxider.

Se også

Opgørelse for virksomheder, der måler udledning

Virksomheder, der enten har pligt til at foretage måling af udledningen eller frivilligt måler udledningen, skal opgøre den afgiftspligtige mængde efter virksomhedens målere.

Opgørelse for virksomheder, der ikke foretager måling

Den afgiftspligtige mængde for virksomheder, der forbrænder biogas mv., er energiindholdet i brændslerne, som er forbrugt i afgiftsperioden.

Dokumentation for energiindholdet i gas fremstillet på basis af biomasse

Ved bekendtgørelse om dokumentation for energiindholdet i gas, som er fremstillet på basis af biomasse, hvoraf der skal betales afgift efter lov om afgift af kvælstofoxider (bekendtgørelse nr. 1043 af 28. september 2014) fastsættes, hvordan virksomhederne skal opgøre energiindholdet efter NOx-afgiftsloven for gas fremstillet på basis af biomasse.

Afgrænsningen af disse energiprodukter og afgiftssatsen efter NOx-afgiftsloven fremgår af NOx-afgiftslovens bilag 1, nr. 17 og 18, og vedrører biogas mv., som afbrændes i anlæg - herunder motorer - med en indfyret effekt på over 1.000 kW. Virksomhederne skal opgøre NOx-afgift af forbruget af disse energiprodukter efter produkternes energiindhold (GJ).

Den indfyrede effekt skal opgøres pr. produktionsanlæg.

Leverancer af gas til forbrænding i virksomheden

Virksomheder, som forbrænder biogas mv., skal registreres efter NOx-afgiftsloven, se NOXAL § 3, stk. 3, når et anlæg har en indfyret effekt på over 1.000 kW. Hvis der ikke sker måling af udledningen af NOx, opgøres afgiften efter energiindholdet.

For leverancer af gas til forbrænding i virksomheden kan det afgiftspligtige energiindhold dokumenteres på grundlag af fakturaer vedrørende gasleverancerne på betingelse af, at fakturaen udelukkende vedrører en leverance af gas til anlæg, som er omfattet af lovens bilag 1, nr. 17, eller udelukkende vedrører en leverance af gas til anlæg, som er omfattet af lovens bilag 1, nr. 18. Denne opdeling er nødvendig, da afgiftssatserne efter henholdsvis nr. 17 og nr. 18 ikke er lige store.

Ved fakturaen forstås en faktura, som er omfattet af § 14, stk. 2, 1. eller 2. pkt., i lov om afgift af naturgas og bygas m.v. Efter GASAL § 14, stk. 2, 1. pkt. skal der foreligge en faktura, hvis leverandøren er en registreret virksomhed. Fakturaen skal indeholde oplysning om udstedelsesdato, leverandørens navn, varemodtagerens navn, leveringsstedet, art og mængde af den afgiftspligtige gas samt afgiftens størrelse. Hvis udlevering finder sted fra andre end registrerede virksomheder, skal leverandøren efter GASAL § 14, stk. 2, 2. pkt., såfremt modtageren er registreret efter merværdiafgiftsloven, på forlangende udstede en faktura med de nævnte oplysninger.

Fakturering kan fx ikke anvendes som opgørelse, hvis den registrerede virksomhed anvender biogassen mv. i 2 anlæg, hvor det ene anlæg har en effekt på mindre end 1.000 kWh, da det mindre anlæg ikke er omfattet af afgiftspligten efter NOx-afgiftsloven.

Hvis faktureringen ikke anvendes for en leverance af gas, kan virksomheden anvende samme dokumentation, som virksomheder, der forbruger egen produktion af biogas mv., jf. nedenstående.

Forbrænding i motoranlæg af egen produktion af gas fremstillet på basis af biomasse

Virksomheder, som producerer gas til egetforbrug i motoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW, skal opgøre det afgiftspligtige energiindhold i gassen efter reglerne for opgørelse af energiindhold i gas til egetforbrug for sådanne anlæg, som er fastsat i bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1042 af 28. september 2014) efter gasafgiftsloven for biogas mv., jf. § 3, stk. 1 i bekendtgørelsen efter NOx-afgiftsloven for biogas mv. (bekendtgørelse nr. 1043 af 28. september 2014). Se afsnit E.A.4.4.11.1.4 Afgiftens størrelse og dokumentation af energiindholdet om afgiftens størrelse og beregning.

Det er ikke en forudsætning, at gassen også er afgiftspligtig efter gasafgiftsloven.

Reglerne i § 8 og § 9 i bekendtgørelse nr. 1042 af 28. september 2014 om dokumentation for energiindholdet i gas, som er fremstillet på basis af biomasse, hvoraf der skal betales afgift efter lov om afgift af naturgas og bygas m.v. finder tilsvarende anvendelse. Se § 3, stk. 3 i bekendtgørelsen nr. 1043 af 28. september 2014 om måling af energiindholdet for biogas mv. efter NOx-afgiftsloven og afsnit E.A.4.4.11.1.4 Afgiftens størrelse og dokumentation af energiindholdet.

Reglerne om dokumentation beskrevet i afsnit E.A.4.4.11.1.4 Afgiftens størrelse og dokumentation af energiindholdet finder tilsvarende anvendelse ved måling af energiindholdet for biogas mv. efter NOx-afgiftsloven.

Forbrænding af egen produktion af gas fremstillet på basis af biomasse i andre anlæg end motoranlæg

Virksomheder, som producerer gas til egetforbrug i andre anlæg end motoranlæg, hvor anlægget har en indfyret effekt på over 1000 kW, skal opgøre det afgiftspligtige energiindhold i gassen efter regler for opgørelse af energiindhold i gas til egetforbrug for sådanne anlæg, som er fastsat i bekendtgørelsen om fastsættelse af energiindholdet for biogas mv. efter gasafgiftsloven.

Se § 3, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1043 af 28. september 2014 om dokumentation for energiindholdet i gas, som er fremstillet på basis af biomasse, hvoraf der skal betales afgift efter lov om afgift af kvælstofoxider. Se afsnit E.A.4.4.11.1.4 Afgiftens størrelse og dokumentation af energiindholdet.

Det er ikke en forudsætning, at gassen også er afgiftspligtig efter gasafgiftsloven.

Reglerne i § 8 og § 9 bekendtgørelse nr. 1042 af 28. september 2014 om dokumentation for energiindholdet i gas, som er fremstillet på basis af biomasse, hvoraf der skal betales afgift efter lov om afgift af naturgas og bygas m.v., finder tilsvarende anvendelse. Se § 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1043 af 28. september 2014.

Reglerne om dokumentation beskrevet i afsnit E.A.4.4.11.1.4 Afgiftens størrelse og dokumentation af energiindholdet om afgiftens størrelse og dokumentation af energiindholdet finder tilsvarende anvendelse ved måling af energiindholdet for biogas mv. efter NOx-afgiftsloven. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.