Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.20.7 Opgørelse og afregning

Indhold

Dette afsnit beskriver hvordan afgiften opgøres og afregnes.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsperiode
 • Opgørelsen
 • Opgørelse for virksomheder, der måler udledningen
 • Opgørelse for andre virksomheder registreret som oplagshaver
 • Varemodtagers opgørelse
 • Regnskab.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er kalendermåneden.

Efter udløbet af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den efterfølgende måned skal virksomheden angive den afgiftspligtige mængde og betale afgiften heraf.

Se også

Se OPKL § 2, stk. 2.

Opgørelsen

Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode.

Opgørelse for virksomheder, der måler udledningen

Virksomheder, der enten har pligt til at foretage måling af udledningen eller frivilligt måler udledningen, skal opgøre den afgiftspligtige mængde efter virksomhedens målere.

Opgørelse for andre virksomheder registreret som oplagshaver

Den afgiftspligtige mængde opgøres som mængden af varer omfattet af NOXAL, bilag 1, nr. 1 - 16, der er udleveret fra virksomheden. I opgørelsen skal virksomhedens eget forbrug af varer tages med.

Virksomheder, der er registrerede som oplagshavere, er berettigede til at modtage afgiftspligtige varer fra udlandet, uden at afgiften er betalt.

Den afgiftspligtige mængde for virksomheder, der forbrænder varer omfatter af NOXAL, bilag 1, nr. 17 - 20 er energiindholdet i brændslerne i perioden.

For virksomheder, der forbrænder varer omfattet af NOXAL, bilag 1, nr. 19 kan den afgiftspligtige mængde også opgøres som den forbrugte mængde halm og fast biomasse, undtagen træflis.

Oplagshaver har mulighed for at foretage fradrag i den afgiftspligtige mængde for varer der:

 • Tilføres en anden registreret virksomhed
 • Leveres til udlandet,
 • Fritages for afgift efter § 8
 • Er gået tabt hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden som følge af varernes art, lækage eller lignende eller
 • Returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften.

I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6 fradrages endvidere 0,14 pct. af den mængde afgiftspligtig benzin, der udleveres fra den autoriserede oplagshaver, hvis den afgiftspligtige benzin ved udleveringen gennemløber et dampretursystem, som opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.

Se NOXAL § 7.

Se også efterfølgende afsnit om dokumentation for energiindholdet i gas, som er fremstillet på basis af biomasse, dvs. gas omfattet af nr. bilag 1, nr. 17 og 18.

Bemærk

Mineralolieafgiftslovens bestemmelser om fradrag i den afgiftspligtige mængde i MINAL § 8, stk. 1 finder ikke anvendelse ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter NOXAL.

Varemodtagers opgørelse

Afgiften forfalder ved indførsel/modtagelse af varer omfattet af NOXALs bilag 1 her til landet. Registrerede varemodtagere skal dog kun opgøre og betale afgiften af den afgiftspligtige mængde en gang om måneden.

Den afgiftspligtige mængde opgøres som den mængde afgiftspligtige varer til videresalg og til eget forbrug, virksomheden har modtaget i afgiftsperioden.

Regnskab

Registrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og for Skattestyrelsens kontrol. Se NOXAL § 11. Der skal føres regnskab over:

 • Tilgangen af afgiftspligtige varer
 • Udleveringen af afgiftspligtige varer
 • Udleveringen af varer til virksomheder, der har bevilling til afgiftsfritagelse
 • Eget forbrug af afgiftspligtige varer
 • Udleveringen af afgiftsfrie varer.

Hver enkelte af de afgiftspligtige varer skal være specificeret. Se bilag 1 til NOXAL.

Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over fremstillingen af afgiftspligtige varer.

Regnskabet over eget forbrug af afgiftspligtige varer skal føres på grundlag af dagligt udarbejdede arbejdssedler eller lignende.

Se også

Afsnit A.B.3.5 Regnskabsbestemmelser for punktafgifter om de generelle regler for regnskab.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.