Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.4.11.5.5 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Godtgørelse ved begrænsning i udledning
  • Biogas mv., som anvendes i produktion af biogas mv.

Godtgørelse ved begrænsning i udledning

Virksomheder med anlæg, der enten har eller fremadrettet får gjort tiltag, der fører til, at udledningen af kvælstofoxider til luften bliver begrænset, kan bede Skattestyrelsen om godtgørelse af afgift. Se NOXAL § 9, stk. 1 og 2, og kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011.

Adgangen til afgiftsgodtgørelse omfatter både virksomheder, der er registreret efter NOXAL, og ikke-registrerede virksomheder, der begrænser udledningen af NOx til luften.

Det følger af bekendtgørelsens § 6, stk. 5, at opgørelse af afgiftsgodtgørelsen sker årligt på basis af betalt afgift i kalenderåret, og at anmodning om godtgørelse skal sendes til Skatteforvaltningen senest 3 måneder efter udløbet af kalenderåret.

Godtgørelse af afgiften skal opgøres

  • for hver afgiftsperiode, og
  • for hvert ovn- eller kedelanlæg for sig, og
  • for hvert brændselstype anvendt i det pågældende ovn- eller kedelanlæg for sig.

Hvis der anvendes flere typer brændsler i samme ovn- eller kedelanlæg samtidig, fordeles den bortrensede eller mindre udledte mængde NO2-ækvivalenter for hvert brændsel på hvert ovn- eller kedelanlæg for sig i forhold til energimængden af hvert af de indfyrede brændsler i hvert ovn- eller kedelanlæg.

Godtgørelsen svarer til differencen mellem emmissionsfaktoren i bilag 1 i bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider i forhold til indfyret brændsel og anlægstype, og anlæggets dokumenterede emissionsfaktor for det pågældende indfyrede brændsel sat i forhold til emissionsfaktoren i bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider (NOx) og om godtgørelse af afgiften, og herefter ganget med den samlede afgiftsbetaling for det pågældende indfyrede brændsel for den periode, som der ønskes godtgørelse for.

Et af de nedenfor nævnte kriterier skal være opfyldt for at opnå godtgørelse:

  • enten skal emissionsfaktoren ligge mere end 20 pct. under standard emissionsfaktorerne, 
  • eller den årlige emission er mindst et ton mindre end den udledning af kvælstofoxider som svarer til standard emissionsfaktorerne.

Anlæggets emissionsfaktor skal kunne dokumenteres. Se bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider.

Emissionsfaktoren skal opgøres i g/GJ.

Tiltag, der begrænser udledningen, kan også bestå i, at anlæggets udformning, konstruktion eller lignende gør, at udledningen er mindre end emissionsfaktoren, der fremgår af bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider. For disse anlæg kan der også fås godtgørelse, hvis ovennævnte minimumkrav er opfyldt.

Se bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider, § 6, stk. 1.

Bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider indeholder i bilag 1 følgende standard emissionsfaktorer for biogas mv.:

Brændsel og anlægstype

g NOx/GJ ved dagtemperatur

Biogas mv. og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

250

Biogas mv. og andet flydende VE til andet end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

50

Hvis der er sket en begrænsning i udledningen af kvælstofoxider til luften, skal i virksomheden dokumentere dette.

Se også

Se også afsnit E.A.7.20.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Biogas mv., som anvendes til produktion af biogas mv.

Biogas mv., der medgår direkte til produktion af biogas mv., er fritaget for afgift. Fritagelsen gælder kun for biogas mv., som er produceret på virksomhedens område. Fritagelsen gælder ikke for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof. Biogas mv., som anvendes til varmefremstilling på en stationær motor er omfattet af fritagelsen.

Se NOXAL § 8, stk. 4.

Fritagelsen finder ikke anvendelse for virksomheder, som opgør den afgiftspligtige mængde ved måling af den udledte mængde svovldioxid. Se SVOVLAL § 6, stk. 1.

Det er en betingelse, at der ikke sker udtag af varme til rumvarme, salg mv., medmindre der er tale om overskudsvarme, samt at alle processer enten frembringer biogas mv. eller forbedrer kommende processer, som fremstiller biogas mv.

Fx omfatter fritagelsen ikke en situation, hvor fremstillingen af biogas sker hos virksomhed A, biogassen anvendes hos virksomhed B til varmefremstilling, og varmen efterfølgende anvendes i produktionen af biogas hos virksomhed A.

Fx anses egen biogas til fremstilling af varme, hvor varmen anvendes til opvarmning af en rådnetank til fremstilling af biogas mv.,  for at være anvendt til fremstilling af et tilsvarende energiprodukt, og er derfor fritaget for afgift efter NOXAL § 8, stk. 4. Tilsvarende anses biogas mv. til hygiejnisering  for at være fritaget, når hygiejniseringen efterfølgende fremmer fremstilling af biogas mv. i rådnetanken.

Brug af biogas mv. til formål, der ligger uden for selve produktionsprocessen, er ikke omfattet af fritagelsen. Fx biogas mv., der er anvendt til fremstilling af varmt vand til rengøring, er ikke omfattet af fritagelsen. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.