Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.4.5 Virksomheder omfattet af gasafgiftsloven

Indhold

Dette afsnit, beskriver hvilke virksomheder, som skal eller kan registreres efter gasafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

 • Virksomheder, der skal registreres efter gasafgiftsloven
 • Virksomheder, der kan registreres efter gasafgiftsloven
 • Anmeldelse mv. til registrering.

Se også

Bemærk

Der er ingen registreringsbestemmelse i gasafgiftsloven for varemodtagere.

Der er heller ikke krav om registrering af virksomheder i andre EU-lande, der har fjernsalg af naturgas og bygas til en privat køber i Danmark. Men ikke-registrerede modtagere af afgiftspligtig gas fra udlandet skal betale afgift ved modtagelsen af gassen. Se GASAL § 13, stk. 1.

Virksomheder, der skal registreres efter gasafgiftsloven

Følgende virksomheder skal registreres hos Skattestyrelsen:

 • Virksomheder, der indvinder eller fremstiller gas. Se GASAL § 3, stk. 1
 • Virksomheder, der leverer gas (distributions- og transmissionsselskaber). Se GASAL § 3, stk. 1
 • Kraftværker og kraftvarmeværker omfattet af bilag 1 til gasafgiftsloven (centrale kraft- og kraftvarmeværker). Se GASAL § 3, stk. 1.

Distributions- og transmissionsselskaber (gasnetvirksomheder)

Ved virksomheder, der leverer afgiftspligtig gas (distributionsselskaber og transmissionsselskaber) forstås virksomheder, der driver bevillingspligtig virksomhed omfattet af § 10 i lov om naturgasforsyning (gasforsyningsloven). Se GASAL § 3, stk. 2.

Selskaber, der driver særlige bygasnet, skal også registreres. Se GASAL § 3, stk. 2.

Distributionsselskaber, transmissionsvirksomheder og selskaber, der driver særlige bygasnet, benævnes efterfølgende som gasnetvirksomheder.

Disse virksomheder er ansvarlige for at måle den mængde gas, der leveres til forbrugerne.

Centrale kraftværker og kraftvarmeværker

Centrale kraftværker og kraftvarmeværker omfattet af bilag 1 til gasafgiftsloven er følgende:

 • H. C. Ørstedsværket
 • Svanemølleværket
 • Amagerværket
 • Avedøreværket
 • Kyndbyværket
 • Asnæsværket
 • Stigsnæsværket
 • Masnedøværket
 • Fynsværket
 • Enstedværket, inkl. Blok 3
 • Vestkraft, Esbjerg- og Herningværkerne
 • Midtkraft, Studstrup- og Århusværkerne
 • Randersværket
 • Nordjyllandsværket
 • Vendsysselværket
 • Skærbækværket
 • Østkraft, Rønneværket.

Virksomheder, der kan registreres efter gasafgiftsloven

Følgende virksomheder kan registreres hos Skattestyrelsen på visse betingelser:

 • Visse momsregistrerede virksomheder, der anvender gas til procesformål (forbrugsregistrerede virksomheder)
 • Visse momsregistrerede virksomheder, der anvender varme (fjernvarme) til procesformål (forbrugsregistrerede virksomheder)
 • Mellemhandlere af varme, der leverer fjernvarme til virksomheder, der forbrugsregistreres for varme.
 • Decentrale og industrielle kraftvarmeværker, der leverer varme til virksomheder, der forbrugsregistreres for varme.

Se i øvrigt afsnit E.A.4.4.6 Forbrugsregistrering for gas og varme og registrering for handel med varme om forbrugsregistrering mv. for gas og varme og registrering for handel med varme.

Anmeldelse mv. til registrering

Ved anmeldelse til registrering skal blanket 23.020 anvendes. Se også afsnit E.A.1.4.2 Anmeldelse til registrering.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.