Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.4.6.1 Generelt om forbrugsregistrering

Indhold

Dette afsnit beskriver generelt ordningen om forbrugsregistrering og de forudsætninger, der er lagt til grund for at ordningen kan fungere i praksis.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om ordningen om forbrugsregistrering
  • Generelle forudsætninger for forbrugsregistrering.

Generelt om ordningen om forbrugsregistrering

Større energiforbrugere kan på visse betingelser vælge at blive registrerede hos Skattestyrelsen for forbrug af energi til procesformål.

Følgende afgiftsområder er omfattet ordningen om forbrugsregistrering:

  • Gas (naturgas)
  • Elektricitet
  • Varme (fjernvarme).

En forbrugsregistrering giver mulighed for at få leveret gas, elektricitet eller varme fra energileverandøren uden afgift.

Forbrugsregistreringen indebærer, at virksomhederne kan foretage nettoafregning af afgiften.

Nettoafregning betyder, at virksomheden skal betale afgift af det ikke-godtgørelsesberettigede energiforbrug til Skatteforvaltningen.

Når kalendermåneden (afgiftsperioden) er gået, opgør virksomheden, hvor meget af energien, der er anvendt til godtgørelsesberettigede formål, og hvor meget af energien, der er anvendt til ikke-godtgørelsesberettigede formål.

Herved slipper virksomheden for først at skulle betale afgift til energileverandøren og derefter søge om godtgørelse af afgift hos Skatteforvaltningen.

Virksomheder, der overvejende leverer varme til virksomheder med procesformål kan på visse betingelser blive registreret. Dette gælder for mellemhandlerne af varme og for visse decentrale eller industrielle kraftvarmeværker.

Generelle forudsætninger for forbrugsregistrering

Et afgiftssystem med forbrugsregistrering forudsætter at den forbrugsregistrerede virksomhed har et grundlag for at opgøre, angive og betale afgift af den del af energiforbruget, der anvendes til ikke-godtgørelsesberettigede formål (betale en nettoafgift).

Det er energileverandøren, der er ansvarlig for at måle den energi (gas, elektricitet eller varme), der leveres til en forbrugsregistreret virksomhed.

Det er derimod den enkelte forbrugsvirksomhed, der er ansvarlig for at foretage eventuelle nødvendige målinger af energiforbruget i selve virksomheden. Det gælder fx, hvor en leverance af gas er anvendt til både procesformål og rumvarme mv.

Det er tidspunktet for forbruget af gas, elektricitet eller varme og ikke faktureringstidspunktet, der er afgørende for, hvornår forbrugsvirksomheden skal angive og betale nettoafgift.

Nettoafgiften skal angives og betales for hver måned. Da angivelses- og betalingsfristen af nettoafgiften er senest den 15. i måneden efter den måned, hvor forbruget er sket, forudsætter det, at energileverandøren (for gas: netvirksomheden) (for elektricitet: elhandelsvirksomheden) i begyndelsen af måneden sender en faktura/opgørelse til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for gas eller elektricitet.

Det samme gælder for leverancer af fjernvarme fra et centralt kraftvarmeværk, fra en registreret mellemhandler af varme eller fra et registreret decentralt eller industrielt kraftvarmeværk til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme.

Se også

Se afsnit E.A.4.4.8 Opgørelse og afregning om opgørelse og afregning.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.