Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.4.6.5 Identifikation af afregningsmålere

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for identifikation for afregningsmålere og om aftagenummer (EAN-nummer).

Afsnittet indeholder:

  • Identifikation
  • Aftagenummer (EAN-nummer).

Identifikation

Identifikation af en afregningsmåler skal sikre en entydig identifikation af en bestemt fysisk måler.

Identifikationen har betydning for energileverandøren og dennes regnskabsførelse, fakturering mv.

Identifikation har også betydning for den forbrugsregistrerede virksomhed, der får leveret energien uden afgift, herunder opgørelse af energiforbruget, som den forbrugsregistrerede virksomhed skal betale afgift af (betaling af nettoafgift).

Identifikationsnummeret skal fremgå af fakturaer, forbrugsopgørelser mv.

Hvis en faktura omfatter energileverancer til flere lokaliteter, skal dette tydeligt fremgå af fakturaen.

De afgiftsmæssigt begrundede krav til et identifikationsnummer i forhold til ordningen om forbrugsregistrering kan kort beskrives således:

  • Identifikationsnummeret skal være entydigt og unikt
  • Der må kun være knyttet én afregningsmåler til identifikationsnummeret
  • Der skal være samhørighed mellem identifikationsnummeret og den fysiske måler.

For energileverandører, der anvender målernummeret som identifikationsnummer, vil ovennævnte krav som udgangspunkt være opfyldt.

Tilsvarende kan målestedsidentifikation/aftagernummer (EAN-nummer) anvendes, hvis ovennævnte krav er opfyldt.

Bemærk

Ved skift af afregningsmåler, skal måle-data for den tidligere afregningsmåler opbevares som en del af regnskabs-/dokumentationsmaterialet.

Aftagenummer (EAN-nummer)

Elbranchen og gasbranchen anvender samme internationale nummereringssystem, der administreres af GS1 Denmark (tidligere EAN-Danmark).

Nummereringssystemets opbygning er ens for elbranchen og gasbranchen.

Systemet består af 18 cifre og er opbygget som vist her:

 Pos 1-2

57 

Danmark 

 Pos 3-7

15151 

Gasforsyningssektoren 

 Pos 3-7

13131 

Elforsyningssektoren 

 Pos 8-10

xxx 

Nummer for netvirksomheden 

 Pos 11-17

yyyyyyy 

7 cifre til fortløbende nummerering af målesteder (tildeles af netvirksomheden) 

 Pos 18

Teknisk kontrolciffer 

De første 10 cifre udgør en international entydig identifikation for netvirksomheden. Pos 11-17 angiver målepunktet. El-netvirksomheden benævner de sidste 11 cifre af EAN-nummeret for "Aftagenummer".

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.