Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

E.A.4.6.15.7 Godtgørelse via momsangivelsen

Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift opnås i praksis ved

  • et fradrag på virksomhedens momsangivelse, eller
  • ordningen om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter og CO2-afgift for de virksomheder, der har tilladelse til dette.

Se mere om reglerne i afsnit E.A.4.7 Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter og afsnit E.A.4.6.15.8 Fremskyndet tilbagebetaling begge om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter.

Afgifterne angives i hele kroner i de pågældende rubrikker på momsangivelsen.

Opgørelsen skal ske for hver momsregistrering. Virksomheder, der er delregistreret efter momsloven, skal dermed opgøre afgifterne særskilt for hver delregistreret enhed.

Der må ikke angives afgifter for én momsregistreret virksomhed/delregistreret enhed på en anden virksomheds/enheds momsangivelse. Undtaget herfra er dog virksomheder, der er omfattet af en fællesregistrering efter momsloven (flere momsregistrerede virksomheder med ét fælles registreringsnummer, der bruges til fælles afregning af moms).

Selve afgiftsperioden efter mineralolieafgiftsloven, kulafgiftsloven, elafgiftsloven, gasafgiftsloven og CO2-afgiftsloven er måneden. Se fx MINAL § 6.

Opgørelse af den afgift, som virksomheden kan opnå godtgørelse for, skal ske for hver afgiftsperiode efter momsloven (momsperiode), dvs. halvårlig, kvartalsvis eller månedsvis. Godtgørelse af afgiftsbeløb for el, varme og brugsvand kan dog omfatte flere perioder under ét.

For virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer overstiger 50 mio. kr. årligt, er afgiftsperioden kalendermåneden. Virksomhedens angivelse skal foretages senest den 25. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. For juni måned skal virksomhedens angivelse dog foretages senest 1 måned og 17 dage efter afgiftsperiodens udløb. Se ML (momsloven) § 57, stk. 2.

For virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer overstiger 5 mio. kr. årligt, men udgør højst 50 mio. kr. årligt, er afgiftsperioden kvartalet. Virksomhedens angivelse skal foretages senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. Se ML (momsloven) § 57, stk. 3.

For virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer ikke overstiger 5 mio. kr. årligt, er afgiftsperioderne første og anden halvdel af kalenderåret. Virksomhedens angivelse skal foretages senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. Se ML (momsloven) § 57, stk. 4.

Forbrugsregistrerede virksomheder afregner via angivelsen for deres registrering.

Se også

  • E.A.4.1.6 om opgørelse og afregning af afgift generelt
  • E.A.4.6.15.3 om tidspunktet for afgiftsopgørelse.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.