Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.6.15.9 Periodisering

Når der sker ændringer i satserne for energi- og CO2-afgifterne, bliver spørgsmålet om periodisering relevant for at sikre, at den korrekte godtgørelsessats anvendes. Periodiseringen tager udgangspunkt i, at det varerelaterede "udleveres til forbrug".

Godtgørelsessatsen vedrørende afgiften på varer i 2010 samt efterfølgende ændringer, fx ved et årsskifte, periodiseres synkront med periodiseringen af satsændringerne for den pågældende vare. Der er tale om et generelt princip, der også anvendes ved momsregistrerede virksomheders godtgørelse af energiafgifter.

Godtgørelsesperioder bruges bl.a. ved opgørelse af godtgørelse af afgift på energi indkøbt til procesformål, herunder også når energiforbrug skal fordeles mellem procesformål og ikke-proces formål med det formål, at få fradrag via momsangivelsen.

Eksempler på periodisering

Eksempel 1: Energiafgift, elektricitetsleverancer

Tilbagebetaling af energiafgiften vedrørende

  • en faktura dateret den 4. januar 2010 vedrørende årsregulering for 2009, samt
  • ny aconto betaling for første kvartal 2010 for elektricitetsleverancer

angives på den første momsangivelse (måned, kvartal, halvår) for 2010.

For årsreguleringen for 2009 skal godtgørelsessatsen for 2009 anvendes. For aconto betalingen for første kvartal 2010 skal godtgørelsessatsen for 2010 anvendes.

Tilbagebetalingen af energiafgiften vedrørende en aconto opgørelse for elektricitetsleverancer i første kvartal 2010, som er dateret december 2009 med sidste rettidige betalingsdato den 10. januar 2010, angives på den sidste momsangivelse for 2009.

Det er godtgørelsessatsen for 2010, der skal anvendes.

Eksempel 2: Energiafgift, Olieleverance

Tilbagebetalingen af energiafgiften vedrørende en olieleverance, der er foretaget den 28. december 2009 og faktureret den 30. december 2009, angives på den sidste momsangivelse for 2009.

Det er godtgørelsessatsen for 2009, der skal anvendes. Det er ikke afgørende for afgiftssatsen, hvornår faktureringen sker. Faktureringstidspunktet kan derimod være afgørende for opgørelse af godtgørelse i en godtgørelsesperiode.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.