Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

Hvornår ydes der godgørelse af CO2-afgift? Kan man få godtgjort CO2-afgiften?

E.A.4.6.1.6 Godtgørelse af CO2-afgift

Indhold

Dette afsnit handler om godtgørelse af CO2-afgift ved forbrug af afgiftspligtige brændsler.

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag
  • Sondring mellem let og tung proces.

Se også

Se også afsnit E.A.4.5 Kuldioxid "Kuldioxidafgift". 

Regel og lovgrundlag

Udgangspunktet er, at der ikke ydes godtgørelse af CO2-afgift. Se CO2AL § 9, stk. 1.

Til hovedreglen er der dog en række modifikationer:

  • Kvoteomfattede virksomheder kan opnå fuld godtgørelse af CO2-afgift af brændselsforbrug herunder varme til procesformål. Se CO2AL § 9 a.
  • Momsregistrerede virksomheder kan opnå fuld godtgørelse af CO2-afgift af kvoteomfattede varmeleverancer til procesformål. Se CO2AL § 9 b.

Ikke-kvoteomfattede virksomheder med processer, der er omfattet af proceslisten, kan eventuelt opnå et bundfradrag i CO2-afgiften af brændselsforbrug til procesformål. Se CO2AL § 9 c.

Bemærk

Energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet er ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 afskaffet. Samtidig er elafgiften forhøjet med et beløb svarende til energispareafgiften.

Sondring mellem let og tung proces

Efter LOV nr. 528 af 17/06 2008, LOV nr. 527 af 12/06 2009 og LOV nr. 1384 af 21/12 2009, hvor den sidste trådte i kraft den 1. januar 2010, har sondringen mellem let og tung proces ved forbrug af afgiftspligtige brændsler mistet sin betydning.

Ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 har sondringen mellem let og tung proces for elektricitet pr. 1. januar 2014 mistet sin betydning.

Fremover har sondringen kun betydning i forbindelse med opgørelse af et bundfradrag i betaling af CO2-afgift samt ved kvalifikation af mineralogiske processer mv.

Se også

  • E.A.4.6.5 om bundfradrag i betaling af CO2-afgift
  • E.A.4.6.6 om mineralogiske processer mv.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.