Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.6.8.1 Regel, definition og anvendelsesområde

Indhold

Dette afsnit handler om regler, definition og anvendelsesområde for godtgørelse af CO2-afgift for kvoteomfattede virksomheder.

Godtgørelse af energiafgift følger derimod de almindelige regler for godtgørelse af energiafgift til procesformål.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Definition og anvendelsesområde.

Regel

Der ydes som udgangspunkt fuld godtgørelse af CO2-afgift af varme og af afgiftspligtige brændsler til procesformål, der anvendes i momsregistrerede virksomheders produktionsenheder med en tilladelse til udledning af CO2. Dette gælder også for CO2-afgift af brændsler, som er anvendt til formål, der ikke er omfattet af proceslisten. På de samme betingelser ydes der også fuld godtgørelse af CO2-afgift af varme fra ikke-bionedbrydeligt affald, der anvendes som brændsel til procesformål.

Momsregistrerede virksomheder, som har en tæt driftsmæssig og fysisk sammenhæng inden for samme lokalitet med en produktionsenhed med tilladelse til udledning af CO2, kan også opnå fuld godtgørelse af afgift af varme til proces, der leveres direkte fra produktionsenheden som har tilladelse til udledning af CO2 til den forbundne virksomhed. Se CO2AL § 9 a, stk. 1.

Tilsvarende regler finder anvendelse for kulde. Se CO2AL § 9 a, stk. 6.

Der ydes ikke godtgørelse af afgift af varme og afgiftspligtige varer, der direkte eller indirekte anvendes til fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden, eller rumvarme, varmt brugsvand eller komfortkøling i virksomheden. Se CO2AL § 9 a, stk. 2.

Der ydes ikke godtgørelse for afgift af varme fra en produktionsenhed, der ikke har tilladelse til udledning af CO2.

Se GASAL § 10, KULAL § 8 og MINAL § 11 for opgørelse af ikke-godtgørelsesberettiget afgift af energiforbrug.

Se også

Definition og anvendelsesområde

Ved kvoteomfattede virksomheder forstås momsregistrerede virksomheder, som er omfattet af CO2-kvoteloven. Klima-, energi- og bygningsministeren giver tilladelse til udledning af CO2. Tilladelser administreres af Energistyrelsen.

Kvoteomfattede virksomheder har tilladelse til udledning af CO2 i forbindelse med aktiviteter omfattet af CO2-kvotelovens §§ 8-10. Dette gælder bl.a. forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret effekt på mere end 20 MW.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.