Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.6.9.1 Regel, formål og lovgrundlag

Historik om let og tung proces og proceslisten i dag

Til CO2-afgiftsloven er bl.a. knyttet bilag 1 "Liste over anvendelse af afgiftspligtige varer, der er omfattet af særlig tilbagebetaling" - den såkaldte procesliste.

Karakteristisk for processer, som er optaget på proceslisten er, at processerne er meget energiintensive, dvs. at der i produktionsprocessen bruges meget energi pr. produceret mængdeenhed af produktet.

Formålet med proceslisten har været afgiftsmæssigt at behandle disse processer anderledes end øvrige processer for at sikre, at de processer, der i produktionen kræver relativt meget energi, ikke blev belastet relativt hårdere afgiftsmæssigt end processer, der bruger mindre energi. Samtidig var det gældende, at det blandt konkurrerende produkter er det produkt, der bruger relativt mest energi, der også skal pålægges mest i afgift.

Proceslisten var også afgørende for sondringen mellem let og tung proces i forbindelse med forbrug af elektricitet, da kun processer omfattet af proceslisten kunne karakteriseres som tung proces.

Efter LOV nr. 1384 af 21/12 2009, der trådte i kraft den 1. januar 2010, har sondringen mellem let og tung proces ved forbrug af afgiftspligtige brændsler som udgangspunkt mistet sin betydning.

Ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 er afgift på elektricitet samlet i elafgiftsloven, hvorfor der ikke længere er afgift på elektricitet efter CO2-afgiftsloven. Som følge heraf har bilag 1 stort set mistet sin betydning, men bilaget er bibeholdt at lovtekniske årsager, da anden lovgivning henviser til processerne i bilaget.

Proceslisten er fx fortsat relevant i forhold til godtgørelse for brændsler og varme til mineralogiske processer mv. Enkelte momsregistrerede, ikke-kvoteomfattede virksomheder kan i dag under visse betingelser opnå et bundfradrag ved beregning af CO2-afgift på afgiftspligtige brændsler, hvis virksomheden har processer, der er omfattet af proceslisten. Se CO2AL § 9 c, der henviser til proceslisten.

Se også

  • E.A.4.6.6 om mineralogiske processer mv.
  • E.A.4.6.7 om gartnerier, landbrug, fiskeri mv.
  • E.A.4.6.8 om kvoteomfattede virksomheder.
  • E.A.4.6.5 om bundfradrag i betalingen af CO2-afgift.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.