Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.7.4 Opgørelse og tilbagebetaling

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan tilbagebetalingen foregår.

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse af tilbagebetalingsbeløb
  • Anmodning om tilbagebetaling
  • Udbetaling
  • Regulering af udbetalingsbeløbet.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Opgørelse af tilbagebetalingsbeløb

Der skal foretages en opgørelse af tilbagebetalingsbeløb, dvs. det beløb, som virksomheden kan opnå godtgørelse for, for en kalendermåned ad gangen. Se BEK nr. 1437 af 5. december 2017, § 2.

Det er alene beløb, som indgår i afgiftsopgørelsen hos den registrerede virksomhed, som kan indgå i anmodningen om tilbagebetaling.

Eksempel

Se SKM2004.178.ØLR, hvor Landsretten udtalte, at der ikke kan kræves tilbagebetaling af beløb til dækning af afgifter, der endnu ikke er pålignet den registrerede naturgasleverandør i henhold til (natur) GASAL § 6, stk. 1.

Opgørelsen skal

  • indeholde beløb pr. energiafgifts art
  • være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse
  • kunne dokumenteres på samme måde, som ved godtgørelse via momsangivelsen.

Se BEK nr. 1437 af 5. december 2017, § 2, stk. 3.

Se også

  • E.A.4.6 om godtgørelse for energiafgifter og CO2-afgift
  • E.A.1 om generelt om punktafgifter.

Anmodning om tilbagebetaling

Anmodning om tilbagebetaling sker på blanket 23.001. Blanketten findes på Skatteforvaltningens hjemmeside www.skat.dk.

Der er mulighed for at indberette elektronisk ved hjælp af TastSelv Erhverv.

Hvis beløbet udgør mindst 5.000 kr., kan virksomheden umiddelbart efter månedens udløb anmode om tilbagebetaling af afgift.

Hvis det månedlige beløb er mindre end 5.000 kr., må virksomheden vente med at sende en anmodning om tilbagebetaling, indtil yderligere èn eller flere måneders energiafgifts- og CO2-afgiftsbeløb tilsammen udgør mindst 5.000 kr. Se FREMTBL § 2, stk. 3.

Udbetaling

Udbetaling efter lov om fremskyndet tilbagebetaling kan kun ske, hvis virksomheden har opfyldt sine angivelses- og betalingsforpligtelser efter momsloven for tidligere afgiftsperioder. Se FREMTBL § 3, stk. 5.

Udbetalingen sker senest 3 uger efter, at Skattestyrelsen har modtaget anmodningen. Hvis Skattestyrelsen ikke kan foretage kontrol af anmodningen på grund af virksomhedens forhold (fx ferielukning eller bortrejse), afbrydes fristen indtil virksomhedens forhold ikke længere hindrer kontrol. Se § 3 i BEK nr. 1437 af 5. december 2017.

Skattestyrelsen har også ret til at modregne ethvert krav som statskassen måtte have på virksomheden. Se FREMTBL § 3, stk. 2.

Regulering af udbetalingsbeløbet

Det kan hænde, at en virksomhed har fået for meget udbetalt i fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter m.v., fordi virksomheden eksempelvis ikke længere opfylder betingelserne for optagelse i ordningen. Se mere i afsnit E.A.4.7.2 Betingelser for fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter om betingelserne for fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter.

Beløbet skal i sådanne tilfælde tilbagebetales senest 14 dage efter påkrav. Se FREMTBL § 3, stk. 3.

Se også

Afsnit A.C.2.5 Kontrolbestemmelser - punktafgifter om kontrolbestemmelser - punktafgifter.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsretsdomme

SKM2004.178.ØLR

Nogle erhvervsgartnerier havde stiftet et fælles indkøbsselskab, som udstedte fakturaer vedrørende naturgas - inklusiv afgifter - på et tidspunkt, hvor gartnerierne endnu ikke havde fået gassen leveret fra forsyningsselskabet Naturgas Fyn, som var den registrerede leverandør i henhold til naturgasafgiftsloven. Pligt til at indbetale afgift af naturgas opstår i henhold til naturgasafgiftsloven på det tidspunkt, hvor den registrerede leverandør udsteder faktura vedrørende en afgiftspligtig mængde gas, og spørgsmålet i sagen var, om den godtgørelse af naturgasafgift, som forbrugeren af gassen - i nærværende tilfælde erhvervs-gartnerierne - havde krav på i henhold til loven, kunne kræves udbetalt fra ToldSkat på tidspunktet for betaling af fakturaen til indkøbsselskabet.

Landsretten gav ministeriet medhold i, at der ikke kan kræves tilbagebetaling.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.