Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.7.3 Virksomheder, som kan omfattes af reglerne

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af hvilke virksomheder, der kan blive omfattet af reglerne om fremskyndet tilbagebetaling af visse godtgørelsesberettigede energiafgifter og CO2-afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Virksomheder omfattet af reglerne
  • Ansøgning om optagelse i ordningen.

Virksomheder omfattet af reglerne

Virksomheder, som kan blive omfattet af reglerne er:

  • Igangværende virksomheder
  • Nye virksomheder.

Igangværende virksomheder

Igangværende virksomheder, som opfylder betingelserne, kan ansøge om at blive optaget i ordningen med fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter.

Hvis en virksomhed har indsendt momsangivelse, betragtes den som igangværende, og optagelse i ordningen kan da først ske med virkning for den afgiftsperiode efter momsloven, som følger efter den periode, hvor Skattestyrelsen har modtaget ansøgningen.

Ansøgningen skal være fremsat senest en måned før, virksomheden ønsker at blive omfattet af ordningen, dvs. senest 1 måned før den nye momsperiodes begyndelse.

Virksomheden skal ved ansøgningen sandsynliggøre, at den opfylder betingelsen om, at det tilbagebetalingsberettigede afgiftsbeløb udgør mindst 30.000 kr. årligt. Se BEK nr. 1437 af 5. december 2017, § 1, stk. 2.

Dette sker ved, at virksomheden i ansøgningen - ud fra et realistisk skøn baseret på det hidtidige energiforbrug, giver besked om de afgiftsbeløb, som virksomheden forventer at kunne opnå godtgørelse for de kommende 12 måneder.

Nye virksomheder

Nye virksomheder kan også blive optaget i ordningen med fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter.

Det er en forudsætning, at virksomheden ubetinget vil opfylde den beløbsmæssige betingelse på 30.000 kr. årligt.

Se også

Se også afsnit

  • E.A.4.7.3 om virksomheder, som kan omfattes af reglerne
  • E.A.4.7.4 om opgørelse og tilbagebetaling.

Ansøgning om optagelse i ordningen

Virksomheder skal sende en anmodning til Skattestyrelsen for at kunne blive omfattet af reglerne om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter.

Ansøgning om optagelse i ordningen sker på en særlig ansøgningsblanket, blanket nr. 23.008, der er tilgængelig på Skatteforvaltningens hjemmeside www.skat.dk.

De forventede godtgørelsesberettigede beløb skrives på ansøgningsblanketten. Skatteforvaltningen kan anmode om dokumentation i form af fakturaer mv.

Ansøgningen skal være ledsaget af en opgørelse, der er underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Opgørelsen skal sandsynliggøre, at virksomheden opfylder betingelserne for optagelse i ordningen. Se BEK nr. 1437 af 5. december 2017, § 1, stk. 2.

Skattestyrelsen træffer afgørelse om, virksomheden kan optages i ordningen om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter. Skattestyrelsens afgørelse kan påklages til Landsskatteretten. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 11.

I praksis administreres optagelse i ordningen ved hjælp af et system, hvor den enkelte virksomhed, der optages, får en tilladelse fra Skattestyrelsen. Tilladelsen fremgår af virksomhedens registreringsbevis.

Tilladelsen er betinget af, at virksomheden til stadighed opfylder betingelserne for optagelse, herunder i særdeleshed betingelsen om at det samlede godtgørelsesberettigede afgiftsbeløb udgør mindst 30.000 kr. årligt.

Virksomheden skal underrette Skattestyrelsen, hvis den ikke længere opfylder betingelserne for at være med i ordningen. Hvis virksomheden ikke længere opfylder betingelserne for at være omfattet af ordningen, er grundlaget for tilladelsen ikke længere til stede, og tilladelsen vil være ophævet.

Tilladelsen kan også tilbagekaldes eller ændres, hvis der sker ændringer i lovgrundlaget for tilladelsen.

Virksomheder, som er optaget i ordningen, må ikke fratrække beløb for afgifter, der er omfattet af tilladelsen til fremskyndet tilbagebetaling, på momsangivelsen. Se BEK nr. 1437 af 5. december 2017, § 2, stk. 2.

Se også

  • E.A.4.7.2 om betingelser for fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
  • E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift
  • A.A.10 om klage og domstolsprøvelse
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.