Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

Hvor stor af afgiften på kaffe? Hvor stor er afgiften på te? Hvor stor er afgiften på brændt kaffe?

E.A.5.3.4 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen af kaffe og ekstrakter af disse produkter mv.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning af afgiften
  • Dokumentationskrav
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Afgiften af kaffe er fra og med 1. januar 2018:

Vare

Toldtarif-position 

Afgiftssats pr. kg nettovægt

Rå kaffe omfattet af FORBRAL § 11 stk. 1. 0901 11-12

 6,39 kr.

Brændt kaffe omfattet af FORBRAL § 11 stk. 2. 0901 21-22 7,67 kr.
Kaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe omfattet af FORBRAL § 11 stk. 3. 2101 11

 16,61 kr.

Af varer under toldtariffens position 0901 90 og 2101 12, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter FORBRAL § 11, stk. 1-3, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, betales der afgift efter stk. 1-3 af varens indhold af kaffe eller kaffeekstrakt. Se FORBRAL § 11, stk. 4.

0901 90

2101 12

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes ved at gange varens nettovægt med afgiftssatsen.

For varer under toldposition 0901.90 og 2101.12, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, skal der betales afgift af varens indhold af henholdsvis kaffe og kaffeekstrakt.

Eksempler

Brændt kaffe:

15 kg brændt kaffe. Der skal betales en afgiftssats på 7,67 kr. pr. kg. Dvs. 115,05 kr.

Dokumentationskrav

For varer under toldposition 0901.90 og 2101.12, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, skal der betales afgift af varens indhold af henholdsvis kaffe og kaffeekstrakt.

Ved fortoldning, udlevering eller modtagelse af disse varer skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring fra producenten skal fremlægges. Hvis fabrikanterklæringen ikke kan fremlægges, skal der svares afgift af varens fulde nettovægt. Se FORBRAL § 11, stk. 5.

Der er ingen formkrav til fabrikanterklæringerne.

Tidligere afgiftssatser

Periode 1.1.2018 - 31.3.2019
Vare
Kaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af de nævnte varer med kaffe, omfattet af FORBRAL § 11 a. 0,75 kr. pr. kg nettovægt af varens indhold af kaffeerstatning og kaffetilsætning.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.