Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

Hvor stor er afgiften på en arbejdsskadeforsikring?

E.A.6.4.3 Afgiftssats og beregning af afgiften

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om, hvordan afgiften beregnes, herunder hvornår et givent bidrag eller en tilkendt arbejdsulykkeserstatning skal medregnes til afgiftsgrundlaget.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Afgiftsgrundlag
  • Bidrag indbetalt efter sidste rettidige betalingsdag for 4. kvartal
  • Reguleringer af arbejdsulykkeserstatninger mv. tilkendt i et tidligere år 

Afgiftssatser

Afgiftssatserne er henholdsvis:

  • 17 % af de indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og
  • 12 % af de erstatninger og godtgørelser m.v., som er tilkendt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som følge af en arbejdsulykke.  

Se ABSAL § 3, stk. 1.

Afgiftsgrundlag 

Grundlaget for beregning af arbejdsskadeafgiften er:

  • de bidrag, som de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede har indbetalt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i medfør af arbejdsskadesikringsloven vedrørende det foregående kalenderår.
  • de erstatninger og godtgørelser m.v., som følge af en arbejdsulykke, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt i det foregående kalenderår.

Se ABSAL § 3, stk. 1. Reglen skal ses i sammenhæng med ABSAL § 2, hvoraf det fremgår, at afgiftsperioden er kalenderåret.

Eksempelvis vil arbejdsskadeafgiften for 2021 skulle beregnes dels på grundlag af summen af faktiske indbetalte bidrag vedrørende 2020, dels på grundlag af summen af arbejdsulykkeserstatninger m.v. tilkendt i 2020. 

For så vidt angår bidraget er det de faktisk indbetalte bidrag vedrørende et givent år. De bidrag, som de frivilligt sikrede eksempelvis har betalt i december 2020, men som vedrører 2021 skal derfor indgå i afgiftsgrundlaget for 2021.

Bidrag vedrørende et givent kalenderår, som er faktureret, men ikke betalt, indgår derimod ikke i afgiftsgrundlaget.

Bidrag indbetalt efter sidste rettidige indbetalingsdag for 4. kvartal

Bidrag, som vedrører et givent kalenderår, men først betales efter udløbet af sidste rettidige indbetalingsdag for 4. kvartal, indgår i afgiftsgrundlaget i det følgende kalenderår, jf. ABSAL § 3, stk. 2.

Reguleringer af arbejdsulykkeserstatninger mv. tilkendt i et tidligere år

Til brug for angivelse og indbetaling af afgiften opgør Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hvert år senest den 20. april summen af tilkendte arbejdsulykkeserstatninger mv., som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt i det foregående kalenderår. Denne opgørelse er endelig.

Ændringer som følge af Ankestyrelsens afgørelse indgår ikke i afgiftsgrundlaget i de tilfælde, hvor Ankestyrelsens afgørelse først træffes, efter at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har opgjort summen af tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v. Det samme gælder domstolsafgørelser. Se ABSAL § 3, stk. 6.

Regulering af en tidligere tilkendt arbejdsulykkeserstatning mv., som følge af Ankestyrelsens afgørelse eller en domstolsafgørelse påvirker dermed ikke afgiftsgrundlaget i de tilfælde, hvor afgørelsen træffes efter dette tidspunkt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.