Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.6.4.5 Hjemmel til at søge dækning for afgiften

Indhold

Afsnittet beskriver Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmel til at søge dækningen for arbejdsskadeafgiften hos de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede.

Afsnittet indeholder:

  • Hjemmel til at søge dækning for arbejdsskadeafgiften
  • Krav ved forhøjelse af bidragene til erhvervssygdomssikringen

Hjemmel til at søge dækning for arbejdsskadeafgiften

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har hjemmel til at søge dækning for afgiften hos de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede via en forhøjelse af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring , jf. ABSAL § 8, stk. 1.

Krav ved forhøjelse af bidragene til erhvervssygdomssikringen

Ved forhøjelsen af bidragene skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsættes forhøjelsen for hver af de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede ud fra branchetilhørsforhold, antallet af fuldtidsansatte samt den del af afgiften, der kan henføres til den brancheundergruppe, som de sikringspligtige arbejdsgivere eller frivilligt sikrede er indplaceret i. Forhøjelsen af bidraget skal herefter korrigeres i forhold til det beregnede afgiftsgrundlag i brancheundergruppen "Uoplyst", jf. nærmere nedenfor.

Når der søges dækning for afgiften hos sikringspligtige arbejdsgivere og frivilligt sikrede i brancheundergruppen "Uoplyst", skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætte forhøjelsen af bidraget med udgangspunkt i et gennemsnit af grundlaget pr. fuldtidsansat i de øvrige brancheundergrupper.

Da gennemsnitsberegningen til brug for branchegruppen "Uoplyst" ikke må resultere i, at der samlet set søges dækning for et højere beløb end den arbejdsskadeafgift, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal indbetale til Skatteforvaltningen, er der i bemærkningerne til lovforslaget indsat en særlig formel, hvorefter forhøjelsen af bidraget i de øvrige branchegrupper korrigeres i forhold til det beregnede afgiftsgrundlag i brancheundergruppen "Uoplyst".

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.