Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.10.3 Bærbare batterier og akkumulatorer omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de bærbare batterier og akkumulatorer, der er omfattet af reglerne om opkrævning af betaling for den markedsførte mængde.

Afsnittet indeholder:

  • Bærbare batterier og akkumulatorer omfattet af indberetnings- og betalingspligten
  • Undtagelser fra indberetnings- og betalingspligten.

Bærbare batterier og akkumulatorer omfattet af indberetnings- og betalingspligten

Indberetnings- og betalingspligten omfatter alle bærbare batterier og akkumulatorer. Indberetnings- og betalingspligten gælder uafhængigt af, om de sælges i løs vægt eller som en del af andet fx udstyr eller lignende. Se batteribekendtgørelsens § 3.

Eksempler på bærbare batterier og akkumulatorer er AA- og AAA-batterier og batterier, der anvendes i fx mobiltelefoner, bærbare computere, batteridrevet håndværktøj, legetøj og husholdningsapparater som fx elektriske tandbørster, barbermaskiner og håndholdte støvsugere.

Bemærk

Der er endvidere afgift på hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier). Se E.A.7.9 Batterier (nikkel-cadmium akkumulatorer) og lovbekendtgørelse nr. 886 af 12. juni 2020 om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier).

Undtagelser fra indberetnings- og betalingspligten

Indberetnings- og betalingspligten omfatter ikke bærbare batterier og -akkumulatorer, som er indbygget i

  • udstyr med tilknytning til beskyttelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og andet udstyr, bortset fra produkter, der ikke er fremstillet til specifikke militære formål
  • udstyr, der er beregnet til at blive sendt op i rummet.

Se batteribekendtgørelsens § 2.

El-cykelbatterier

Dansk Producentansvar og Miljøstyrelsen har vurderet at et El-cykelbatteri er et industrielt batteri. Et El-cykelbatteri er derfor ikke omfattet af indberetnings- og betalingspligten til Skatteforvaltningen.

Bemærk

Dansk Producentansvar driver et lovpligtigt producentregister for producenter og importører af alle typer af batterier og akkumulatorer. Alle typer af batterier og akkumulatorer er som udgangspunkt omfattet af producentansvaret. Indberetnings- og betalingspligten til Skatteforvaltningen omfatter kun de bærbare batterier og akkumulatorer. Se batteribekendtgørelsens § 4.

Information om, hvilke batterier der er omfattet af producentansvaret, kan fås på Dansk Producentansvars hjemmeside om eller ved at kontakte Dansk Producentansvar via e-mail på info@producentansvar.dk

Dansk Producentansvar kan også træffe afgørelse om, hvorvidt markedsførte batterier eller akkumulatorer henhører under kategorien bærbare, industri- eller bilbatterier eller -akkumulatorer. Se batteribekendtgørelsens § 15.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.