Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

Hvor stor er afgiften på batterier?

E.A.7.10.5 Betalingens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver betalingssatsen på bærbare batterier og akkumulatorer og beskriver, hvordan betalingen skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Betalingssats
  • Beregning
  • Tidligere betalingssatser.

Betalingssats

 I 2022 gælder nedenstående betalingssats i kr. pr. kg.:

Vareart 2022
Markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer  5,50

OBS Betalingsfristen for 2021 er senest den 15. februar 2022. Se batteribekendtgørelsens § 17, stk. 2.

Satsen reguleres årligt og offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside. Se batteribekendtgørelsens § 17, stk. 3.

Beregning

Registrerede virksomheder skal beregne betalingen på grundlag af den markedsførte mængde bærbare batterier og akkumulatorer opgjort i kg. Se batteribekendtgørelsens § 16, stk. 1 og bilag 3.

Ved kg forstås den eksakte vægt af batterier eller akkumulatorer i kg inklusive elektrolyt, eksklusive vægten på udstyret, hvori batteriet eller akkumulatoren er indeholdt, emballage, brugsanvisninger, vejledninger, manualer og lignende. Se batteribekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Ved den markedsførte mængde forstås her den mængde bærbare batterier og akkumulatorer, der overdrages eller stilles til rådighed til tredjemand mod eller uden vederlag.

Tidligere betalingssatser

Nedenstående skema viser betalingssatserne i kr. pr. kg i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2021:

Vareart 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer 5,05 5,12 5,27 5,32 5,40 5,44
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.