Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.14.2 Kvælstof omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de stoffer, som er omfattet af reglerne om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftspligtige gødninger
  • Afgiftspligtige varer til anden brug.

Se også

Se også afsnit E.A.1.2 Systematik for punktafgiftsområdet om systematik for punktafgiftssystemet vedrørende dækningsafgift, der skal betales, når afgiftspligtige varer indgår i en i øvrigt afgiftsfri vare.

Afgiftspligtige gødninger

Der skal betales afgift af kvælstofindholdet i følgende kemiske, mineralske og organiske gødninger:

  1. Ammoniak henhørende under position 2814 i EU's kombinerede nomenklatur. Positionen omfatter ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning.
  2. Kaliumnitrat og calciumnitrat henhørende under position 2834 i EU's kombinerede nomenklatur. Positionen omfatter foruden kaliumnitrat og calciumnitrat også andre nitritter og nitrater, der ikke er omfattet af afgiftspligten.
  3. Ammoniumchlorid henhørende under position 2827 i EU's kombinerede nomenklatur. Positionen omfatter foruden ammoniumchlorid også andre chlorider, oxychlorider og hydrooxychlorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider, der ikke er omfattet af afgiftspligten.
  4. Gødningsstoffer henhørende under position 3102 og 3105 i EU's kombinerede nomenklatur. Position 3102 omfatter kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske. Position 3105 omfatter mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under kapitel 31, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder.
  5. Organiske gødninger, der er granulerede, pulveriserede eller på anden måde forarbejdet, og som er bestemt til salg i pakninger på 50 kg eller derunder.

Se KVÆLAL § 1. 

Nærmere oplysninger om, hvad der er omfattet af de nævnte positioner i den kombinerede nomenklatur, findes i Toldtariffen samt i de forklarende bemærkninger til Toldtariffen.

Et eksempel på organiske gødninger, som nævnt i punkt 5 ovenfor, kan være forarbejdede husdyrgødninger, hvor der er skabt produkter, der er forskellige fra udgangspunktet med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og/eller koncentrationen af gødningsstoffer. Sådan organiske gødninger er afgiftspligtige for pakninger bestemt til salg på 50 kg og derunder, medmindre den forarbejdede husdyrgødning afsættes inden for kredsen af virksomheder, der er registreret i Landbrugsstyrelsens register for afgiftsfri handelsgødning. Se gødskningsloven og endvidere lovbekendtgørelse nr. 16 af 4. januar 2017 om gødning og jordforbedringsmidler.

Afgiftspligtige varer til anden brug

Gødningsstofferne er afgiftsfrie, hvis de anvendes i jordbrugsvirksomheder registreret efter gødskningsloven, se KVÆLAL § 7, stk. 1, eller når de udelukkende anvendes til andre erhvervsmæssige formål end plantenæring eller afisning, se KVÆLAL § 8, stk. 1. Se afsnit E.A.7.14.6 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Kvælstofholdige produkter der anvendes i lastbilers miljøfiltre, er specifikt fritaget for afgift. Efter KVÆLAL § 7, stk. 2, fremgår det, at der er afgiftsfrihed for UREA-produkter i henhold til DIN-norm DIN 70070 og lignende. Det vil sige, at også ammoniak, som anvendes i SCR-katalysatorer, vil være omfattet af bestemmelsen.

Eksempel

Som udgangspunkt er der afgift på kvælstofindholdet i ammoniak henhørende under position 2814 i EU's kombinerede nomenklatur (se punkt 1 ovenfor) og gødningsstoffer henhørende under position 3102 (urea) og 3105 i EU's kombinerede nomenklatur (punkt 2).

På det tidspunkt, hvor gødningsforhandleren sælger ammoniak til ludning af halm og foderurea, er disse produkter ikke forskellige fra varer, der sælges til gødningsformål. Derfor er både ammoniak til ludning af halm og foderurea omfattet af det afgiftspligtige vareområde. Produkterne kan dog sælges afgiftsfrit efter reglerne i KVÆLAL § 7 ved salg til virksomheder, der er registreret efter gødskningsloven (jordbrugsvirksomheder mv.). Se afsnit (E.A.7.14.4 Afgiftens størrelse og beregning).

Urea til brug for afisning er omfattet af afgiftspligten, mens urea i lastbilers miljøfilter er specifikt undtaget. Se KVÆLAL § 7, stk. 2.

Salpetersyre (HNO3) i ren form kan anvendes til gødning mv. Salpetersyre i ren form henhører imidlertid under position 2808 i den kombinerede nomenklatur og er dermed ikke omfattet af afgiftspligten. Se KVÆLAL § 1. Sker der derimod en blanding med andre kemiske eller mineralske produkter, så det får karakter af gødningsstof, hører det blandede produkt under position 3105, som er omfattet af afgiftspligten. Se KVÆLAL § 1, stk. 1, nr. 4.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.