Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.1.12 Virksomheder omfattet af afgiften på bæreposer, engangsservice eller pvc-folier (oplagshavere)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke virksomheder, som er omfattet af afgiften på bæreposer eller engangsservice, og som skal lade sig registrere som oplagshavere.

Afsnittet indeholder:

  • Regler for fremstillingsvirksomheder
  • Regler for mellemhandlere
  • Regler for virksomheder, der modtager varer fra udlandet
  • Regler for registrerede varemodtagere
  • Krav til lokaler
  • Regler ved lønarbejde.

Bemærk

Se afsnit E.A.1.4 Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering) om de generelle regler for registrering. 

Oplagshavere kan indføre afgiftspligtige varer fra udlandet og købe varer fra andre oplagshavere uden afgift.

Regler for fremstillingsvirksomheder

Virksomheder, der fremstiller bæreposer, engangsservice eller pvc-folier, se EMBAL §§ 2a, 2c og 2d, skal anmelde sig til registrering som oplagshaver. Se EMBAL § 3, stk. 1 og lov nr. 2226 af 29. december 2020.

Virksomhederne skal registreres separat for hvert afgiftsområde.

Virksomheder kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og indbetale afgift, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. Den årlige bagatelgrænse følger virksomhedens regnskabsår. En nystiftet virksomhed med en regnskabsperiode på over 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, skal påbegynde den årlige periode ved stiftelse af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår skal ikke indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen. Dette gør sig også gældende, såfremt mængden af afgiftspligtige varer overstiger bagatelgrænsen i de resterende måneder. Efter stiftelsesåret vil den årlige periode følge virksomhedens regnskabsår. Se EMBAL § 3, stk. 8, som ændret ved § 10 i lov 1240 af 11. juni 2021.

Bagatelgrænsen er ikke et bundfradrag. Virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at undlade at lade sig registrere som oplagshaver, skal derfor afregne den fulde afgift.

Virksomheder, der ikke er registreret for afgift, skal lade sig registrere på det tidspunkt, hvor der er kendskab til, at bagatelgrænsen vil blive overskredet i løbet af regnskabsåret. Virksomheden omfattes herefter af lovens pligt til løbende at angive og afregne afgift fra registreringstidspunktet. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke skal angives og betales afgift af varer, som er udleveret forud for registreringstidspunktet.

Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen på 10.000 kr., skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr. årligt. Se EMBAL § 9, stk. 11.

En oplagshaver kan lade sig afmelde fra registrering, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer i et regnskabsår ikke har oversteget en afgift på 10.000 kr. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der i den forbindelse er tale om virksomhedens senest afsluttede regnskabsår. Virksomheden skal angive og afregne afgift, indtil virksomheden er blevet afmeldt.

Regler for mellemhandlere

Virksomheder, der driver mellemhandel (grossisthandel) med afgiftspligtige bæreposer, engangsservice eller pvc-folier, kan anmelde sig til registrering som oplagshaver, men sådanne virksomheder har ikke pligt til at være registreret (frivillig registrering). Se EMBAL § 3, stk. 2.

Ved mellemhandel forstås her videresalg en gros til andre handlende.

Virksomhederne skal registreres separat for hvert afgiftsområde.

Regler for virksomheder, der modtager varer fra udlandet

Fra 1. juli 2019 er det muligt for virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer fra udlandet med henblik på salg, at registrere sig som oplagshaver. Se EMBAL § 3, stk. 4

Regler for registrerede varemodtagere

Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal typisk lade sig anmelde som registreret varemodtager. Se afsnit E.A.7.1.13 Registrerede varemodtagere mv. omfattet af emballageafgiften om varemodtagere omfattet af emballageafgiften.

Krav til lokaler

Virksomheden kan nægtes registrering som oplagshaver eller få tilbagekaldt registreringen, hvis virksomhedens lokaler er eller senere bliver indrettet på en sådan måde, at Skattestyrelsens kontrol ikke kan udføres på rimelig måde. Se EMBAL § 3, stk. 5.

Regler ved lønarbejde

Skattestyrelsen kan efter ansøgning give en oplagshaver tilladelse til at lade større partier varer fremstille for egen regning (lønarbejde) hos en anden oplagshaver (fabrikationsvirksomheden).

Skattestyrelsen kan efter ansøgning desuden tillade, at virksomheder, der ikke har erhvervsmæssig fremstilling af afgiftspligtige varer, registreres som oplagshaver i de tilfælde, hvor virksomheden er eneforhandler af en vare, som virksomheden lader fremstille for egen regning (lønarbejde) hos en anden oplagshaver. Se EMBAL § 3b.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.