Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.20.4 Virksomheder omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver de typer virksomheder, som er omfattet af reglerne i NOXAL. Afsnittet indeholder en beskrivelse af reglerne om registrering.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshavere, virksomheder, der skal registreres
 • Oplagshavere, virksomheder, der kan registreres
 • Varemodtagere
 • Registreringsblanket.

Se også

Oplagshavere, virksomheder, der skal registreres

Virksomheder, der

 • har pligt til at foretage måling af udledning af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding, skal registreres hos Skattestyrelsen. Se NOXAL § 3, stk. 1.
 • frivilligt foretager måling af udledning af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding, skal registreres hos Skattestyrelsen. Se NOXAL § 3, stk. 2.
 • udvinder eller fremstiller afgiftspligtige brændsler som nævnt ovenfor i punkt 1-16, skal registreres hos Skattestyrelsen. Se NOXAL § 3, stk. 3.
 • forbrænder varer omfattet af bilag 1, nr. 17-20, skal registreres hos Skattestyrelsen. Det er kun ved forbrænding i anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW, at der indtræder registreringspligt. Se NOXAL § 3, stk. 3.
 • leverer varer omfattet af bilag 1, nr. 11 og 12 (gasnetvirksomheder, der leverer naturgas), skal registreres hos Skattestyrelsen. Se NOXAL § 3, stk. 3.

Virksomheder, der er registrerede som oplagshavere, er berettigede til at modtage afgiftspligtige varer fra udlandet, uden at afgiften er betalt.

Oplagshavere, virksomheder der kan registreres

Virksomheder, der

 • afsætter
 • oplagrer eller
 • forbrænder

varer omfattet af punkt 1-10 og 13-16 i bilag 1, kan registreres hos Skattestyrelsen.

Det er en betingelse for registrering, at virksomheden

 • er registreret efter gasafgiftsloven § 3, stk. 1, 3 eller 5
 • råder over en lagerkapacitet på mindst 1.000 m3 til opbevaring af varer afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven, eller
 • råder over en lagerkapacitet på mindst 1.000 t til opbevaring af varer afgiftspligtige efter kulafgiftsloven.

Varemodtagere

Virksomheder, der køber/modtager varer omfattet af punkt 1-16 i bilag 1 fra udlandet, herunder fra andre EU-lande, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal inden varen sendes fra udlandet anmelde sig til registrering som varemodtager hos Skattestyrelsen. Se NOXAL §§ 14 og 15.

Registreringsblanket

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering skal blanket nr. 23.035 anvendes. Blanketten kan hentes på https://www.virk.dk/.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.