Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

Hvor stor er afgiften på råstoffer?

E.A.7.4.5 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen på råstoffer og beskriver samtidig, hvordan den afgiftspligtige mængde skal opgøres.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssats
  • Beregning
  • Dokumentationskrav - cement
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssats

 

Før 31. marts 2020

1. april 2020 - 31. december 2022

Fra 1. januar 2023 

Kr. pr. m3 råstof

5

5,27

5,56

Se AFFAL §§ 1 og 2.

Afgiften er forhøjet fra 5 kr. til 5,27 kr. fra den 1. april 2020.

Afgiften forhøjes yderligere til 5, 56 kr. fra den 1. januar 2023.

Afgiftsforhøjelsen i 2020 og afgiftsforhøjelsen i 2023 har virkning for varer, som fra henholdsvis den 1. april 2020 og den 1. januar 2023 udleveres fra registrerede virksomheder m.v., angives til fortoldning eller importeres.

Med forhøjelserne er afgiften indekseret to gange vedrørende perioden 2020-2025, jf. lov nr. 168 af 29. februar 2020.

Beregning

Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m3 efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 1 og 2. Mængden nedrundes til nærmeste hele m3. Se AFFAL §§ 1 og 2.

Dokumentationskrav - cement

Importører har mulighed for at betale afgift af den dokumenterede anvendte mængde råstoffer til fremstilling af færdigvaren cement ved hjælp af leverandør- og fabrikanterklæringer eller analyse fra et akkrediteret institut. Tilsvarende skal danske producenter af cement fremlægge dokumentation for mængden af råstoffer, der er brugt til at fremstille cement. Se AFFAL § 3.

Hvis ikke importøren eller producenten kan fremskaffe dokumentation i form af leverandør- eller fabrikanterklæring for den anvendte mængde råstoffer, der er medgået til fremstilling af cementen, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2. Afgiften vil dermed udgøre 5,797 kr. pr. ton cement (1,1 x 5,27 kr./satsen i perioden 1. april 2020 - 31. december 2022). Se AFFAL § 3.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatsen har fra lovens ikrafttræden 1. januar 1990 og til 31. marts 2020 udgjort 5 kr. pr. m3 af råstoffet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.