Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.6.6 Opgørelse og afregning

Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om virksomhedens opgørelse og afregning af gebyret.

Afsnittet indeholder:

  • Gebyrperiode
  • Opgørelse af den gebyrpligtige mængde
  • Afregning

Gebyrperiode

For registrerede virksomheder er gebyrperioden et kalender-kvartal. Se dækbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Gebyret angives og indbetales til Skatteforvaltningen senest ved udgangen af den følgende måned. Se dækbekendtgørelsens § 11.

Opgørelse af den gebyrpligtige mængde

Virksomheder skal opgøre det gebyrpligtige antal dæk for hver afgiftsperiode.

Det gebyrpligtige antal for gebyrperioden er summen af antallet af gebyrpligtige dæk, der i perioden er udleveret fra virksomheden. Se dækbekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Virksomheder, der udtager gebyrpligtige dæk til montering (udskiftning) på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer, skal medregne forbruget af disse dæk til det gebyrpligtige antal. Dette gælder også dæk, der monteres på køretøjer, som benyttes af virksomheden. Se dækbekendtgørelsens § 6, stk. 3.

Følgende fradrages efter dækbekendtgørelsens § 7 i det gebyrpligtige antal dæk:

  • Antallet af dæk, der er udleveret til en anden registreret virksomhed,
  • Antallet af nye dæk, der er leveret til udlandet, og
  • Antallet af dæk, der i den registrerede virksomhed er udtaget til montering ved fremstilling af nye køretøjer. Se dækbekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 2.

Regummieringsvirksomheder i Danmark skal føre et særskilt regnskab over antallet af karkasser, der importeres og eksporteres. Såfremt der netto er et overskud af karkasser fra import, skal der betales gebyr svarende til antallet af regummierede dæk, der produceres på dette overskud. Se dækbekendtgørelsens § 1, stk. 3.

Registrerede virksomheder kan fradrage gebyret for berigtigede dæk, der tages retur. Det er en betingelse, at virksomheden godtgør køberen den fulde pris inklusive gebyret, og at der udstedes en kreditnota med tilsvarende oplysninger, som gælder for fakturaer.

Registrerede virksomheder skal føre et regnskab over modtagelse, fremstilling samt udlevering af gebyrpligtige dæk. Regnskabet skal kunne danne grundlag for opgørelse af det i hver gebyrperiode opkrævede gebyr og for kontrollen med gebyrets rigtige betaling. Hvis regnskabet ikke kan indpasses i virksomhedens forretningsregnskab, skal virksomheden føre et specielt regnskab efter Skattestyrelsens nærmere anvisning. Skattestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for den regnskabsmæssige opstilling (specifikation) af gebyrpligtige dæk.

Se også

Se afsnit E.A.1.6 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi Opgørelse af den afgiftspligtige mængde eller værdi

Se afsnit E.A.1.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

Se afsnit A.B.3.5 Regnskabsbestemmelser for punktafgifter Regnskabsbestemmelser for punktafgifter

Afregning

Virksomheder skal efter udløbet af hver gebyrperiode og senest ved udgangen af den følgende måned angive det gebyrpligtige antal dæk og indbetale gebyret heraf til Skatteforvaltningen. Angivelsen skal ske på en angivelses- og indbetalingsblanket.

Se også afsnit E.A.1 Generelt om punktafgifter Generelt om punktafgifter.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.