Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.7.3 Bekæmpelsesmidler omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af det vareområde, som er omfattet af reglerne om afgift på bekæmpelsesmidler.

Afsnittet indeholder:

 • Godkendte varer
 • Bekæmpelsesmidler

Se også

Afgiftens størrelse i afsnit E.A.7.7.5 Afgiftens størrelse og beregning.

Godkendte varer

Afgiftspligten omfatter bekæmpelsesmidler, der er godkendt efter kapitel 7 i lov om kemikalier eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, hvis det er midler nævnt i loven (se under biocider).

De omhandlede bekæmpelsesmidler er udover spørgsmålet om afgiftspligt ligeledes underlagt miljøstyrelsens regler om, at alle sådanne midler skal være godkendt af Miljøstyrelsen inden salg, import eller anvendelse samt emballeret og mærket med etikette i overensstemmelse med miljølovgivningens regler på området.

Ved afgrænsningen af, om et bekæmpelsesmiddel er afgiftspligtigt, vil Miljøstyrelsens afgørelse om godkendelsespligt blive lagt til grund. Hvis produktet er godkendt, er det omfattet af afgiftspligten.

Se også

Bekæmpelsesmidler

Afgiftspligtigt vareområde for plantebeskyttelsesmidler og biocider

Plantebeskyttelsesmidler

Plantebeskyttelsesmidler er midler, som Miljøstyrelsen har godkendt som plantebeskyttelsesmidler til anvendelse i Danmark i henhold til kemikalielovens kapitel 7 eller pesticidforordningen (nr. 1107/2009). Plantebeskyttelsesmidler, som Miljøstyrelsen ikke har godkendt, er forbudte og må ikke anvendes.

Der er tale om en mængdeafgift pr. liter eller pr. kg. middel. Afgiften for det enkelte plantebeskyttelsesmidlets bestemmes på baggrund af midlets 

 1. Sundhedsbelastning
 2. Miljøeffektbeslastning
 3. Miljøadfærdsbelastning
 4. Aktivstofkoncentration

I forbindelse med plantebeskyttelsesmidlets godkendelse i Miljøstyrelsen fastlægges det enkelte middels miljø- og sundhedsbelastning, og på et vægtet grundlag fastsættes det enkelte bekæmpelsesmiddels afgiftssats. For midler, der er godkendt, vil Miljøstyrelsen offentliggøre afgiftssatserne på Miljøstyrelsens hjemmeside. Miljøstyrelsen vil løbende opdatere hjemmesiden og på samme måde offentliggøre afgiftssatserne for nye midler godkendt til anvendelse i Danmark.

Afgiftspligtige varer skal, forinden de udleveres fra oplagshavere, være pakket i fuldstændigt lukkede pakninger. Pakningen skal være forsynet med angivelse af navn og adresse på oplagshaveren. Dog kan der gives tilladelse til i stedet at angive navn og adresse på den virksomhed, der har eneforhandling af den pågældende vare her i landet.

Biocider og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler

Biocider og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler er midler, som Miljøstyrelsen har godkendt under en af disse varegrupper til anvendelse i Danmark i henhold til kemikalielovens kapitel 7 eller biocidforordningen (nr. 528/2012). Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler kan være både biocidmidler og plantebeskyttelsesmidler. Sidstnævnte godkendes efter pesticidforordningen (nr. 1107/2009). Den værdibaserede afgift omfatter:

 1. Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af insekter, mider, utøj, snegle, regnorme og lignende laverestående dyr bortset fra midler til bekæmpelse af skadedyr i træ fra og på savværker eller træprodukter.
 2. Kemiske biocidmidler til afskrækkelse af insekter m.v. og vildtlevende pattedyr og fugle.
 3. Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af træødelæggende svamp og skadedyr i træ.
 4. Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af algevækst.
 5. Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af slimdannende organismer i papirmasse.
 6. Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af rotter, mus, mosegrise, muldvarpe og kaniner. (Idet der ikke findes biocidmidler til bekæmpelse af mosegrise og muldvarper, vil disse midler altid være plantebeskyttelsesmidler og skal derfor beskattes som disse)
 7. Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler.

Se BEKÆMPAL §§ 1 og 7. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.