Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

I.A.1.3.7 Andre afgiftsfrie køretøjer mv.

Indhold

Dette afsnit indeholder bestemmelser for afgiftsfritagelse af visse motorkøretøjer mv.

Afsnittet indeholder:

 • Motorforvogne
 • Arbejdsredskaber
 • Påhængs- og sættevogne til godstransport
 • Påhængsvogne indrettet til beboelse
 • Eldrevne køretøjer
 • Brændselscelledrevne motorkøretøjer
 • Valutaudlejningskøretøjer
 • Køretøjer til afprøvning af komponenter og udstyr
 • Testkøretøjer for handicappede
 • Køretøjer midlertidigt indregistreret her i landet
 • Køretøjer, som udelukkende anvendes i dyreparker
 • Diplomatkøretøjer mv.
 • Køretøjer fra Færøerne og Grønland
 • Udenlandske hyrevogne
 • ►Køretøjer til tapning af blod◄
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Motorforvogne

Motorforvogne er fritaget for afgift.

Motorforvogne er motorkøretøjer, som hovedsagelig er indrettet til at trække et andet køretøj eller arbejdsredskab og som udelukkende bliver benyttet som trækkraft for køretøjer eller arbejdsredskaber, der ikke er omfattet af registreringsafgiftsloven, eller som er fritaget for registreringsafgift.

Motorforvogn med sættevogn må ikke benyttes til feriekørsel eller anden privat personbefordring. Dette gælder, selv om køretøjets tilladte totalvægt eventuelt måtte være 4 tons eller derunder. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk.1, nr. 10, om afgiftsfritagelse for motorkøretøjer, som hovedsagelig er indrettet til at trække et andet køretøj.

Køretøjerne kan anmeldes til indregistrering uden afgiftsberigtigelse hos Motorstyrelsen.

Arbejdsredskaber

Motorkøretøjer, som hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskaber, og som udelukkende benyttes som sådant, er fritaget for afgift.

Fritagelsen omfatter kun specielle typer motorkøretøjer, fx motordrevne tromler, fejemaskiner og grusningsmaskiner, der er hurtiggående, dvs. konstrueret til en hastighed af over 30 kilometer i timen. Motordrevne køretøjer, som er konstrueret til en lavere hastighed, er ikke omfattet af registreringsafgiftsloven. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 11, om afgiftsfritagelse for arbejdsredskaber.

Hvis et køretøj ikke kan afgiftsfritages som arbejdsredskab, er der i visse tilfælde mulighed for afgiftsfritagelse efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 8, litra b.  Der er tale om afgiftsfritagelse for biler med tilladt totalvægt over 4 tons, der er specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål; hvis totalvægten er 4 tons og derunder, skal der betales afgift som varebil efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5, stk. 11 (nedsat afgift).

Hvis motorkøretøjet har en ikke ubetydelig lasteevne, kan det ikke anses som et arbejdsredskab. Et motorkøretøj, der er indrettet som et arbejdsredskab og udelukkende benyttes som sådant, må trække et påhængsredskab, der ikke er indrettet til godsbefordring, f.eks. en skiltevogn eller en generator, uden at miste sin afgiftsfritagelse. Motorkøretøjet kan af synsvirksomheden være godkendt i bestemt kombination med påhængsredskabet, eller til synsfri sammenkobling med tilladelsen "Kun påhængsredskaber".

Et "påhængsredskab" er defineret i FÆL § 2, stk. 1, nr. 20.

Køretøjerne skal afgiftsekspederes hos Motorstyrelsen, før indregistrering kan finde sted.

Trafikstyrelsen, der efter færdselsloven har kompetencen til at kategorisere køretøjer, har truffet afgørelse om, at en lastbil af mærket UNIMOG, totalvægt 9 tons, indrettet med kran og grødegrab, ikke kan kategoriseres som et arbejdsredskab. Dette medfører, at der skal betales vejbenyttelses-afgift af køretøjet og den tilknyttede påhængsvogn.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at køretøjet havde en ikke ubetydelig lasteevne.

Påhængs- og sættevogne til godstransport

Påhængs- og sættevogne, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport og ikke benyttes til personbefordring, er fritaget for afgift. Der kan dog være udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse. Køretøjerne kan anmeldes til indregistrering uden afgiftsberigtigelse hos Motorstyrelsen. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 12, om afgiftsfritagelse for påhængs- og sættevogne.

Påhængskøretøjer skal på tilsvarende måde som last- og varebilerne utvivlsomt være konstrueret og indrettet til godstransport. Køretøjerne må ikke være forsynet med sidevinduer. Påhængs- og sættevogne med tilladt totalvægt over 4 tons kan tillades indrettet til specielle erhvervsmæssige formål på samme måde som lastbiler.

Almindelige påhængsvogne kan benyttes i forbindelse med feriekørsel, når forvognen er en personbil, som der er betalt fuld afgift af, eller en varebil med tilladt totalvægt ikke over 4 tons, som der er betalt nedsat afgift af.

Påhængsvogne indrettet til beboelse

Påhængsvogne, som er indrettet til beboelse, og som ikke bliver benyttet til personbefordring, er fritaget for afgift. Fritagelsen omfatter beboelsesvogne, der efter færdselsloven skal registreres som påhængsvogne. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 13, om afgiftsfritagelse for påhængsvogne indrettet til beboelse.

Køretøjerne skal afgiftsekspederes hos Motorstyrelsen, før indregistrering kan finde sted.

Eldrevne køretøjer

Eldrevne køretøjer, som blev anmeldt til registrering inden udgangen af 2015, var fritaget for registreringsafgift. Afgiftsfritagelsen omfattede kun egentlige eldrevne køretøjer, dvs. køretøjer med drivkraftssystem, som udelukkende bestod af elmotorer.

Fra den 1. januar 2016 skete der en gradvis indfasning af eldrevne køretøjer i registreringsafgiften over en 5-årig periode.

Du finder de gældende regler om afgiftsberigtigelse af eldrevne køretøjer i afsnit I.A.1.4.5 Nul-emissionskøretøjer og lav-emissionsbiler

Brændselscelledrevne motorkøretøjer

Ved et brændselscelledrevet køretøj forstås et egentligt brændselscelledrevet køretøj, dvs. et køretøj, der alene drives af elektricitet genereret af en intern strømforsyning baseret på brændselsceller.

Brændselscelledrevne køretøjer, der anmeldes til registrering inden udgangen af 2021, er fritaget for registreringsafgift. Anmeldes et brændselscelledrevet køretøj til registrering i 2022 eller senere, skal køretøjet afgiftsberigtiges som et nulemissionskøretøj. Du finder de gældende regler om afgiftsberigtigelse af nulemissionskøretøjer (herunder eldrevne køretøjer) i afsnit I.A.1.4.5 Nul-emissionskøretøjer og lav-emissionsbiler.

Køretøjerne skal afgiftsekspederes hos Motorstyrelsen, før det kan registreres i Køretøjsregisteret.

Valutaudlejningskøretøjer

Efter REGAL § 2, stk. 1, nr. 15, er køretøjer, der udelukkende benyttes til udlejning til valutaudlændinge, fritaget for afgift.

En valutaudlænding er en person eller virksomhed, der ikke er hjemmehørende her i landet i henhold til bekendtgørelse nr. 658 af 11. juli 1994 om valutaforhold.

Fysiske personer er hjemmehørende i Danmark, når de har fast bopæl i Danmark. Fysiske og juridiske personer, der driver virksomhed, er hjemmehørende i Danmark, når virksomheden har fast driftssted i Danmark.

Afgiftsfritagelsen er betinget af, at udlejningsvirksomheden dokumenterer, at lejen udgør mindst 35 pct. af den afgiftspligtige værdi af motorkøretøjerne på det tidspunkt, hvor køretøjerne anmeldes som valutakøretøjer til Motorstyrelsen.

Se registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 2.

En udlejningsvirksomhed skal altså have indtjent et beløb på udlejning til valutaudlændinge, før der kan opnås afgiftsfritagelse for et køretøj.

Virksomhedens indtjening dokumenteres over for Motorstyrelsen ved fremlæggelse af en erklæring herom fra en statsautoriseret eller registreret revisor.

Virksomhedens samlede indtjening på udlejning til valutaudlændinge udgør herefter virksomhedens "valuatapulje". Når virksomheden anmelder en bil som afgiftsfrit valutakøretøj til Motorstyrelsen nedskrives "valutapuljen" med 35 pct. af bilens afgiftspligtige værdi.

Indtjeningen kan også stamme fra deposita (forudbetalinger), som er indgået til virksomheden ved afslutning af kontrakter om leje, som senere skal effektueres. Virksomhedens indtjening dokumenteres over for Motorstyrelsen ved at fremlægge en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor om, at beløbet kommer fra virksomhedens indtjening ved udlejning af her i landet registrerede motorkøretøjer til valutaudlændinge.

For beløb i udenlandsk valuta skal erklæringen være ledsaget enten af kvitteringer for indbetaling til en autoriseret valutahandler, eller af en attest fra en revisor om indbetaling til en autoriseret valutahandler.

Overgang til anden anvendelse

Salg af køretøjet eller overgang til anden anvendelse end udlejning udelukkende til valutaudlændinge skal straks anmeldes til Motorstyrelsen.

Der skal fremlægges dokumentation for, at køretøjet udelukkende har været anvendt til udlejning til valutaudlændinge. Dette dokumenteres ved at afgive en erklæring om, at køretøjet ifølge køretøjets førte kørebog eller særlige regnskab, som revisoren har gennemgået og sammenholdt med de dertil hørende kontrakter, udelukkende har været anvendt til udlejning til valutaudlændinge. Erklæringen skal afgives af den statsautoriserede eller registrerede revisor.

Når et køretøj overgår til anden anvendelse, skal det afgiftsberigtiges efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 4, § 5, § 5 a-c, eller afgiftsfritages efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2. Køretøjets afgiftspligtige værdi fastsættes i disse tilfælde ved vurdering i overensstemmelse med reglerne i REGAL (registreringsafgiftsloven) § 10.

Motorstyrelsen fastsætter de nærmere regler om regnskabsførelse mv. Dette sker i den bevilling, der bliver udstedt til valutaudlejningsfirmaer.

Det er bl.a. fastsat, at der for hvert køretøj skal føres en kørebog med oplysning om:

 • lejerens navn og adresse.
 • dato for lejemålets begyndelse og ophør.
 • kilometertællerens udvisende på de pågældende tidspunkter samt
 • størrelsen af det betalte lejebeløb.

En særskilt kørebog kan dog undlades, hvis oplysningerne - samlet for hvert enkelt køretøj - allerede fremgår af virksomhedens regnskab.

Der skal oprettes en kontrakt for ethvert lejemål, og kontrakterne skal opbevares i virksomheden i mindst 5 år.

►En gang om året og senest seks uger efter udløbet af virksomhedens regnskabsår,◄ skal virksomheden sende en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor til Motorstyrelsen, om:

 • at virksomheden i det forløbne kalenderår ikke har tilbagebetalt modtagne deposita for lejemål, eventuelt at virksomheden ikke har modtaget deposita, eller
 • hvis virksomheden har tilbagebetalt et eller flere modtagne deposita - en af revisor udarbejdet specificeret opstilling over de deposita, der i det forløbne kalenderår er tilbagebetalt til de pågældende kunder, samt
 • erklæring om, at man har bedt om at få de tilbagebetalte beløb debiteret i Skatteforvaltningens regnskab, eller fratrukket i erklæringen fra revisoren om virksomhedens indtjening ved udlejning.

Køretøjer til afprøvning af komponenter og udstyr 

Der kan gives afgiftsfritagelse for køretøjer, som en virksomhed anskaffer og benytter til nødvendig afprøvning af komponenter og udstyr, som virksomheden har fremstillet til køretøjer.

Det er en betingelse, at køretøjerne udelukkende anvendes til testformål og ikke til privat personbefordring. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 16, om afgiftsfritagelse for køretøjer til afprøvning af komponenter og udstyr.

Som komponenter anses motorer, karosserier m.v. eller dele hertil. Fritagelsen omfatter bl.a. køretøjer, der anskaffes med henblik på afprøvning af slanger til overførsel af olie, benzin o.l., bremsebelægninger, karosserier m.v. Specialindretning af køretøjet med henblik på vejteknisk opmåling o.l. omfattes ligeledes af fritagelsen. Løsdele som skruer, møtrikker o.l. er ikke komponenter i bestemmelsens forstand.

Ved "udstyr" forstås dele, som er fremstillet til brug i køretøjer, og som integreres heri, fx lydudstyr og sikkerhedsudstyr. Fremstillere af udstyr vil ikke kunne anskaffe afgiftsfritagne køretøjer, hvis udstyret har karakter af at være en løsdel, som ikke integreres i køretøjet, eller hvis det ikke er nødvendigt at afprøve udstyret i et køretøj.

Der kan udstedes tilladelse, når afprøvning er nødvendig for teknisk udvikling af komponenterne og udstyr og/eller for fremskaffelse af dokumentation vedrørende komponenterne og udstyret. Tilladelsen gives på betingelse af, at:

 1. Ansøgningen er vedlagt oplysninger om komponenterne og udstyret, formålet med afprøvningen og den forventede prøveperiode samt at
 2. Motorkøretøjet bliver registreret i virksomhedens navn.

Motorstyrelsen fastsætter, under hensyn til den forventede prøveperiode, varigheden af den periode, som tilladelsen gælder for. Perioden kan ikke overstige 2 år. Hvis prøveperioden overstiger den fastsatte periode i tilladelsen, kan der efter ansøgning udstedes ny tilladelse.

Køretøjet skal afgiftsekspederes hos Motorstyrelsen, før indregistrering kan finde sted.

Testkøretøjer for handicappede

Der kan gives afgiftsfritagelse for specialindrettede køretøjer, som anerkendte, almennyttige organisationer anskaffer og benytter som testkøretøjer for handicappede. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 17, om afgiftsfritagelse for testkøretøjer til handicappede.

Der kan udstedes tilladelse, når motorkøretøjet er indrettet med særligt udstyr, sådan at motorkøretøjet kan bruges til testkørsel for personer med varigt nedsat funktionsevne. Tilladelser kan udstedes for en periode på højst 2 år og på betingelse af, at:

 1. Ansøgningerne er vedlagt oplysninger om motorkøretøjernes indretning med særligt udstyr, samt at
 2. Motorkøretøjet bliver registreret i organisationens navn.

Ved udløb af den nævnte periode kan der udstedes ny tilladelse.

Køretøjer midlertidigt indregistreret her i landet

Der kan gives afgiftsfritagelse for køretøjer, der er midlertidigt indregistreret her i landet til brug i forbindelse med arrangementer afholdt af eller sammen med den danske regering. Bestemmelsen tager sigte på store internationale arrangementer, hvor der fx bliver indlånt limousiner, og hvor arrangementet bliver afholdt i samarbejde med fx EU eller FN. Afgiftsfritagelsen omfatter ikke arrangementer afholdt af private danske eller internationale organisationer.

Den midlertidige indregistrering må normalt ikke have en varighed på mere end 1-2 måneder. Køretøjet skal afgiftsekspederes hos Motorstyrelsen, før indregistrering kan ske.

Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 18, om afgiftsfritagelse for køretøjer til brug for internationale arrangementer mv.

Køretøjer, som udelukkende anvendes i dyreparker 

Der kan gives afgiftsfritagelse for køretøjer, som udelukkende bliver benyttet i lukkede dyreparker, hvortil publikum har adgang. Det drejer sig om dyre- og safariparker, hvor publikum mod betaling kan få adgang til at køre gennem parkerne enten i egen bil eller i dyreparkernes køretøjer for at se fritgående, levende dyr. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 19, om afgiftsfritagelse for køretøjer i dyreparker.

Afgiftsfritagelsen omfatter registreringspligtige køretøjer, som parkerne anvender i forbindelse med rundvisning af publikum, samt til overvågning, pasning og pleje af dyrene.

Afgiftsfritagelsen gælder ikke for zoologiske haver, akvarier mv., hvor dyrene typisk opholder sig i bure, grotter, bassiner og lignende. Tilsvarende gælder for landbrug og dyrskuer.

Køretøjet skal afgiftsekspederes hos Motorstyrelsen, før indregistrering kan ske.

Diplomatkøretøjer mv.

Der kan gives afgiftsfrihed for køretøjer, som tilhører diplomatiske repræsentationer, konsulære repræsentationer og internationale organisationer, som Danmark er medlem af, og de til sådanne repræsentationer og organisationer knyttede personer. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 2, om afgiftsfritagelse for diplomatkøretøjer mv.

I forbindelse med ansøgning om afgiftsfrihed skal der fremlægges dokumentation for følgende forhold:

 • Identiteten af køretøjet
 • Identiteten af køretøjets ejer
 • At køretøjets ejer er omfattet af den begunstigede personkreds. Bevis herfor skal være udstedt af Udenrigsministeriet.

Der gælder særlige regler for internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner. Fritagelse gives efter ansøgning mod fremlæggelse af dokumentation som for diplomater mv., samt hvis køretøjets ejer ikke indenfor de sidste 3 år har fået afgiftsfritaget et køretøj.

Desuden må sådanne køretøjer kun føres af det af organisationen bemyndigede personale til tjenstlig kørsel.

Ordningen bliver administreret af Motorstyrelsen i samarbejde med Udenrigsministeriet.

Køretøjer fra Færøerne eller Grønland

Der kan gives afgiftsfritagelse for brugte motorkøretøjer, der af danske statsborgere medbringes ved tilflytning fra Færøerne eller Grønland, og som de skal benytte her i landet under et ophold på højst 3 år. Der skal være betalt afgift af køretøjerne, og køretøjerne skal være benyttet af tilflytteren på Færøerne eller i Grønland i mindst et år umiddelbart forud for registreringspligtens indtræden, og tilflytteren skal inden for de sidste 12 år have opholdt sig i mindst 5 år på Færøerne eller i Grønland. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 3, om afgiftsfritagelse for køretøjer fra Færøerne og Grønland.

Motorkøretøjer, der skal indregistreres i den pågældendes navn, må under opholdet her i landet kun benyttes af ejeren selv eller af personer, der hører til den pågældendes husstand.

Færinger og grønlændere er danske statsborgere.

Ordningen er ikke begrænset til kun at omfatte personbiler og motorcykler, men omfatter alle former for motorkøretøjer.

Afgiftsfritagelsen omfatter kun det køretøj, der medbringes ved tilflytningen. Overskrider opholdet det tidsrum, der er omfattet af tilladelsen, eller bliver køretøjet afhændet, forfalder afgiften med det beløb, der skulle have været betalt på det tidspunkt, hvor køretøjet blev registreringspligtigt. Hvis det allerede ved tilflytningen var forventet at opholdet kunne overstige 3 år, skal der betales afgift efter REGALs almindelige bestemmelser.

Køretøjet skal afgiftsekspederes hos Motorstyrelsen, før indregistrering kan ske.

Udenlandske hyrevogne

Hyrevogne, der er indregistreret i udlandet og som bliver ført af en herboende under kørsel her i landet, kan efter ansøgning blive fritaget for registreringsafgift. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 3 a, stk. 10, om afgiftsfritagelse for udenlandske hyrevogne.

Det er en betingelse for fritagelsen, at køretøjet udelukkende bliver brugt til erhvervsmæssig personbefordring. Den herboende må således ikke bruge hyrevognen til privat personbefordring. Det er dog tilladt at køre fra privat bopæl til første tur samt at køre fra sidste tur til bopælen.

Fritagelsesbestemmelsen er en følge af, at der er indgået en overenskomst om international taxikørsel mellem Danmark og Sverige (tillægsaftale til aftalen om en fast forbindelse over Øresund). Overenskomsten åbner mulighed for, at svenske taxier kan befordre passagerer til Danmark og at de kan tage passagerer op på en særlig oprettet holdeplads i Kastrup Lufthavn. Der er også mulighed for at tage passagerer op andre steder, hvis der er indgået en kørselsaftale før ankomsten til Danmark. Tilsvarende forhold gælder for danske taxiers kørsel i Sverige (der er etableret en særlig holdeplads i Sturup Lufthavn i Malmø).

►Køretøjer til tapning af blod (blodbusser)

Køretøjer, der benyttes af hospitaler, sygehuse, lægehuse og lignende, der specielt er indrettet og udelukkende anvendes til brug for tapning af blod, kan efter ansøgning blive fritaget for registreringsafgift. Der må kun befordres personer, der er nødvendigt personale ved tapning af blod. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 20 om afgiftsfritagelse for køretøjer til tapning af blod.

Køretøjerne skal afgiftsekspederes hos Motorstyrelsen, før indregistrering kan finde sted.◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2014.189.BR

Sagen drejede sig om hvorvidt fire specifikke modeller af en konkret personbil var fritaget for registreringsafgift i medfør af den dagældende REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 13 (nu nr. 14), om elbiler ("eldrevet motorkøretøj").

Den i sagen omhandlede bil blev for alle fire modellers vedkommende drevet af elmotorer, der var forbundet til batterier. Batterierne kunne oplades enten via el-nettet eller via en generator, der blev drevet af en konventionel forbrændingsmotor. Der var ikke fra generatoren forbindelse til bilens transmission eller drivlinie, og generatoren skulle igangsættes manuelt af føreren.

Henset til, at den ene af bilens energikilder var drevet af en forbrændingsmotor, fandt retten ikke, at den i sagen omhandlede bil var et eldrevet motorkøretøj (en elbil) i registreringsafgiftslovens forstand. Det var uden betydning for bedømmelsen, at ladegeneratoren ikke havde direkte forbindelse til bilens transmission, og at generatoren alene kun igangsættes manuelt af førerne.

Retten fandt, at den i sagen omhandlede bil var en såkaldt "plug-in hybridbil", idet bilen havde mindst to forskellige kilder til at danne fremdrift. Retten bemærkede med henvisning til forarbejderne til registreringsafgiftsloven, at det fra lovgivers side har været forudsat, at sådanne hybridbiler ikke er omfattet af afgiftsfritagelsen for elbiler.

Fritagelsesbestemmelsen i REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1 nr. 14 ændret for el-drevne køretøjer ved lov 1889 af 29. december 2015.   

Skatterådet
SKM2015.735.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger, et udlejningsselskab, i forbindelse med en delvis virksomhedsoverdragelse, kunne overdrage den forholdsmæssige andel af en valutapulje - optjent efter registreringsafgiftsbekendtgørelsens §§ 1-3 - til køber, når den forholdsmæssige andel svarer til den overdragne andel af spørgers aktiviteter.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.