Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

B.4.1 Fuldt skattepligtige

Fuldt skattepligtige personer her i landet har et personfradrag på  >42.000 <kr., jf. PSL (personskatteloven) § 10, stk. 1. Dog udgør personfradraget et beløb på  >31.500< kr. for personer, som ved indkomstårets udløb ikke er fyldt 18 år og ikke har indgået ægteskab, jf. PSL (personskatteloven) 10, stk. 2. >Personfradragene er nedsat fra henholdsvis 42.900 kr. og 31.500 kr. fra og med 2013, som et led i finansieringen af afskaffelsen af den såkaldte fedtafgift.

<Der gives personfradrag ved skatteberegningen, idet de beregnede skatter nedsættes med skatteværdien af personfradraget, jf. PSL (personskatteloven) § 9. De beregnede indkomstskatter til stat, kommune samt kirke nedsættes efter PSL (personskatteloven) § 12, stk. 1, hver for sig med en procentdel af personfradraget.

Hvis skatteværdien af det statslige personfradrag ikke kan udnyttes ved beregningen af sundhedsbidrag, bundskat, topskat og udligningsskatten eller skat af aktieindkomst over 48.300 kr., anvendes den ikke udnyttede del til nedsættelse af de øvrige skatter, jf. PSL (personskatteloven) § 12, stk. 2.

Med vedtagelsen af "Genopretning af dansk økonomi", er der indført en suspension af den årlige regulering af personfradraget efter PSL (personskatteloven) § 20. Personfradraget fastfryses på 2010-niveauet frem til og med 2013. 

Der gives ikke personfradrag ved beregningen af skat af indkomst, der er omfattet af beskatning efter KSL (kildeskatteloven) §§ 48 E og 48 F (forskere m.v.), jf. PSL (personskatteloven) § 10, stk. 4. Om denne beskatningsform henvises til LVD, D.B.5. Af indkomst, der ikke er omfattet af denne beskatningsform, skal der beregnes almindelig indkomstskat, da vedkommende er fuldt skattepligtig af denne indkomst. Det vil sige, at der gives personfradrag ved beregning af indkomstskat af denne indkomst.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.