Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

Hvad er personfradrag for fuldt skattepligtige personer?

B.4.1 Fuldt skattepligtige

Fuldt skattepligtige personer her i landet har et personfradrag på  >42.000 <kr., jf. PSL (personskatteloven) § 10, stk. 1. Dog udgør personfradraget et beløb på  >31.500< kr. for personer, som ved indkomstårets udløb ikke er fyldt 18 år og ikke har indgået ægteskab, jf. PSL (personskatteloven) 10, stk. 2. >Personfradragene er nedsat fra henholdsvis 42.900 kr. og 31.500 kr. fra og med 2013, som et led i finansieringen af afskaffelsen af den såkaldte fedtafgift.

<Der gives personfradrag ved skatteberegningen, idet de beregnede skatter nedsættes med skatteværdien af personfradraget, jf. PSL (personskatteloven) § 9. De beregnede indkomstskatter til stat, kommune samt kirke nedsættes efter PSL (personskatteloven) § 12, stk. 1, hver for sig med en procentdel af personfradraget.

Hvis skatteværdien af det statslige personfradrag ikke kan udnyttes ved beregningen af sundhedsbidrag, bundskattopskat og udligningsskatten eller skat af aktieindkomst over 48.300 kr., anvendes den ikke udnyttede del til nedsættelse af de øvrige skatter, jf. PSL (personskatteloven) § 12, stk. 2.

Med vedtagelsen af "Genopretning af dansk økonomi", er der indført en suspension af den årlige regulering af personfradraget efter PSL (personskatteloven) § 20. Personfradraget fastfryses på 2010-niveauet frem til og med 2013. 

Der gives ikke personfradrag ved beregningen af skat af indkomst, der er omfattet af beskatning efter KSL (kildeskatteloven) §§ 48 E og 48 F (forskere m.v.), jf. PSL (personskatteloven) § 10, stk. 4. Om denne beskatningsform henvises til LVD, D.B.5. Af indkomst, der ikke er omfattet af denne beskatningsform, skal der beregnes almindelig indkomstskat, da vedkommende er fuldt skattepligtig af denne indkomst. Det vil sige, at der gives personfradrag ved beregning af indkomstskat af denne indkomst.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.