Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

Har begrænset skattepligtige mulighed for at få et personfradrag? Har grænsegængere mulighed for at få et personfradrag? Er begrænset skattepligtige berettiget til personfradrag?

B.4.4 Begrænset skattepligtige m.v.

Begrænset skattepligtige personer er i visse tilfælde berettigede til personfradrag ved skatteberegningen efter tilsvarende regler, som gælder for fuldt skattepligtige personer.

Personfradrag gives således kun ved begrænset skattepligt af indkomst omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 1 og 9-13, eller stk. 2, 1-3. pkt.

Der gives ikke personfradrag til begrænset skattepligtige personer, hvis indkomstansættelse omfatter en kortere periode end 1 år, jf. PSL (personskatteloven) § 10, stk. 5. Begrænset skattepligtige personer, omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, der samtidig modtager indkomster som nævnt i KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 1, 9-13, eller stk. 2, 1-3. pkt., og hvor indkomstansættelsen omfatter en periode kortere end 1 år, kan vælge at få et personfradrag ved beregning af den danske indkomstskat, jf. PSL (personskatteloven) § 10, stk. 6. Det indebærer, at den skattepligtige indkomst, personlige indkomst og kapitalindkomst skal omregnes til helårsindkomster, hvorefter der beregnes helårsskatter, jf. PSL (personskatteloven) § 14, stk. 3. Helårsskatterne nedsættes forholdsmæssigt efter forholdet mellem helårsbeløbene og delårsbeløbene, jf. B.5. Hvis den begrænset skattepligtige ikke vælger personfradraget ved beregning af skatten, vil skatteberegningen ske på grundlag af den faktiske skattepligtige delårsindkomst uden personfradrag og uden omregning af delårsindkomsterne til helårsindkomster, dvs. på grundlag af de indkomster, som den begrænset skattepligtige modtager for udført arbejde her i landet. Valget skal træffes senest den 1. juli i året efter indkomståret, og kan omgøres senest den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.  

Der gives ikke personfradrag ved beregning af skat af indkomst, der er omfattet af reglerne om 30 pct.-beskatning af bruttoindtægten i sømandsbeskatningsloven, § 9, samt for personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, jf. PSL (personskatteloven) § 10, stk. 5 og 6.

Er begge ægtefæller begrænset skattepligtige, får hver ægtefælle sit personfradrag ved skatteberegningen. Muligheden for overførsel af uudnyttet personfradrag mellem ægtefæller, jf. PSL (personskatteloven) § 10, stk. 3, forudsætter derimod efter KSL (kildeskatteloven) § 4, stk. 2 og 6, at de begge er fuldt skattepligtige her til landet.

Grænsegængere
Grænsegængere efter KSL (kildeskatteloven) § 5 A-D kan højst få ét personfradrag, uanset øvrige skattepligtsforhold inden for samme indkomstår. En person, der for en del af året opfylder betingelserne for og vælger grænsegængerreglerne, og som inden for samme år er fuldt skattepligtig til og hjemmehørende i Danmark, skal have sin skatteberegning foretaget samlet og med ét personfradrag. En person, der alene bliver beskattet som grænsegænger, og som kun er skattepligtig til Danmark i en del af året, har ligeledes et fuldt personfradrag. SKM2002.259.TSS.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.