Til forside
tax.dk - skat og afgift
Erstatning

Hvordan en erstatning beskattes afhænger af, om erstatningen udbetales som en løbende ydelse, eller hvorvidt erstatningen udbetales som et éngangsbeløb.1)

Erstatning som løbende ydelse

Såfremt en erstatning udbetales som en løbende ydelse, skal den beskattes som indkomst.2)

Erstatning som éngangsbeløb

Såfremt en erstatning udbetales som et éngangsbeløb, beskattes erstatningen, som det, den træder i stedet for. Træder erstatningen i stedet for en indkomst, beskattes erstatningen,3) og træder erstatningen i stedet for et formuetab, er erstatningen ikke skattepligtig.4)

Erstatning for overtrædelse af ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsloven indeholder et forbud mod, at en arbejdsgiver behandler arbejdstagere forskelligt på grundlag af køn.

Bliver en arbejdstager krænket, vil arbejdstageren kunne blive tilkendt en godtgørelse.5)

Den del af erstatningen, der kan betragtes som løn, beskattes som almindelig indkomst. Den del, der kan betragtes som erstatning for krænkelse af arbejdstageren, beskattes ikke.

Erstatning for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

Forskelsbehandlingsloven indeholder et forbud mod, at en arbejdsgiver behandler arbejdstagere forskelligt på grundlag af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Bliver en arbejdstager forskelsbehandlet, vil arbejdstageren kunne blive tilkendt en godtgørelse.6)

Den del af erstatningen, der kan betragtes som løn, beskattes som almindelig indkomst. Den del, der kan betragtes som erstatning for krænkelse af arbejdstageren, beskattes ikke.

Personskadeerstatning

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af personskade er skattepligtig. Andre dele af erstatningen vil typisk være skattefri.7)

Andre erstatninger

Erstatning for skade på privat indbo er ikke skattepligtig. Erstatning for et lidt rentetab er skattepligtig.


1) Jf. Den Juridiske Vejledning pkt. C.A.3.7.
2) Jf. Statsskattelovens § 4.
3) Jf. Statsskattelovens § 4.
4) Jf. Statsskattelovens § 5.
5) Jf. ligebehandlingslovens § 14.
6) Jf. forskelsbehandlingslovens § 7, stk. 1.
7) Se hertil også TAX.DK/personskadeerstatning.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder pÃ¥ skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.