Til forside TAX.DK - skat & afgift
Fri bolig

Er man ansat og får stillet en helårsbolig til rådighed af arbejdsgiveren, vil man blive beskattet af værdien af fri bolig (fri helårsbolig).1)

Skat på en fri helårsbolig afhænger af ens ansættelsesforhold. Hvis man er hovedaktionær eller har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform er beskatningen skærpet i forhold til andre ansatte.2)

Hovedaktionærer

For hovedaktionærer og ansatte med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform opgøres grundlaget for beskatningen som det største beløb af3)

  • ejendomsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret eller
  • den kontante anskaffelsessum med tillæg af forbedringer, der er sket efter anskaffelsen, men inden 1. januar i det pågældende indkomstår.

Den skattepligtige værdi opgøres herefter som 5% af dette beregningsgrundlag. Til den skattepligtige værdi skal lægges den ejendomsværdiskat, man skulle have betalt i ejendomsværdiskat, hvis man selv havde ejet ejendommen, og ejendomsskatter, som afholdes af arbejdsgiveren.4)

Andre ansatte

Beskatningen af en fri bolig foretages på grundlag af boligens markedsleje.5) Ved værdiansættelsen tages der dog hensyn til en eventuel bopæls- og/eller fraflytningspligt.6)

Skatteministeriet har fra 1. januar 2013 afskaffet skemalejesatserne til brug for værdiansættelse af markedslejen for hel eller delvis fri bolig.7)

Den ansattes egenbetaling

Såfremt man selv betaler en del af udgiften til boligen, nedsættes den skattemæssige værdi af den fri helårsbolig med egenbetalingen.8)


1) Jf. ligningslovens § 16, stk. 1.
2) Jf. ligningslovens § 16, stk. 9.
3) Jf. ligningslovens § 16, stk. 9.
4) Jf. ligningslovens § 16, stk. 9.
5) Jf. ligningslovens § 16, stk. 3.
6) Jf. ligningslovens § 16, stk. 7-8.
7) Jf. SKM 2012.474 SKAT. Se tillige Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.13.1.1.1.
8) Se hertil ligningslovens § 16, stk. 7, 8 og 9.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.