Til forside
tax.dk - skat og afgift
Fri bolig

Er man ansat og får stillet en helårsbolig til rådighed af arbejdsgiveren, vil man blive beskattet af værdien af fri bolig (fri helårsbolig).1)

Skat på en fri helårsbolig afhænger af ens ansættelsesforhold. Hvis man er hovedaktionær eller har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform er beskatningen skærpet i forhold til andre ansatte.2)

Hovedaktionærer

For hovedaktionærer og ansatte med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform opgøres grundlaget for beskatningen som det største beløb af3)

  • ejendomsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret eller
  • den kontante anskaffelsessum med tillæg af forbedringer, der er sket efter anskaffelsen, men inden 1. januar i det pågældende indkomstår.

Den skattepligtige værdi opgøres herefter som 5% af dette beregningsgrundlag. Til den skattepligtige værdi skal lægges den ejendomsværdiskat, man skulle have betalt i ejendomsværdiskat, hvis man selv havde ejet ejendommen, og ejendomsskatter, som afholdes af arbejdsgiveren.4)

Andre ansatte

Beskatningen af en fri bolig foretages på grundlag af boligens markedsleje.5) Ved værdiansættelsen tages der dog hensyn til en eventuel bopæls- og/eller fraflytningspligt.6)

Skatteministeriet har fra 1. januar 2013 afskaffet skemalejesatserne til brug for værdiansættelse af markedslejen for hel eller delvis fri bolig.7)

Den ansattes egenbetaling

Såfremt man selv betaler en del af udgiften til boligen, nedsættes den skattemæssige værdi af den fri helårsbolig med egenbetalingen.8)


1) Jf. ligningslovens § 16, stk. 1.
2) Jf. ligningslovens § 16, stk. 9.
3) Jf. ligningslovens § 16, stk. 9.
4) Jf. ligningslovens § 16, stk. 9.
5) Jf. ligningslovens § 16, stk. 3.
6) Jf. ligningslovens § 16, stk. 7-8.
7) Jf. SKM 2012.474 SKAT. Se tillige Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.13.1.1.1.
8) Se hertil ligningslovens § 16, stk. 7, 8 og 9.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.