Til forside
tax.dk - skat og afgift
Fri internetforbindelse

Lønmodtagere

En lønmodtager, der får stillet fri internetforbindelse til rådighed af sin arbejdsgiver, herunder fri telefon, skal betale skat af (2017, 2016: 2.700 kr.) om året.1) En fri internetforbindelse beskattes dog ikke, hvis lønmodtageren via internetforbindelsen har adgang til arbejdsstedets netværk.2)

Har arbejdsgiveren ikke stillet fri internetforbindelse til rådighed hele året, nedsættes den skattepligtige værdi af fri internetforbindelse dog svarende til det antal hele måneder, hvor den fri internetforbindelse ikke har været stillet til rådighed.3)

Hvis to ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, begge skal betale skat af fri internetforbindelse, nedsættes den skattepligtige værdi af fri internetforbindelse, herunder fri telefon, for hver ægtefælle med 25%. Det er en betingelse for nedsættelsen, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst (2017, 2016: 2.700 kr.)4)

Selvstændigt erhvervsdrivende

En selvstændig erhvervsdrivende, der har adgang til privat at benytte en internetforbindelse, herunder en telefon, der indgår i den erhvervsmæssige virksomhed, skal betale skat af (2017, 2016: 2.700 kr.) om året.5) En privat benyttelse af en internetforbindelse beskattes dog ikke, når den erhvervsdrivende fra sin computer har adgang til virksomhedens netværk.6)

Har der kun været adgang til at benytte internetforbindelsen privat en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi af fri internetforbindelse dog svarende til det antal hele måneder, hvor der ikke har været adgang til at benytte internetforbindelsen privat.7)

Hvis to ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, begge skal betale skat af fri internetforbindelse, nedsættes den skattepligtige værdi af fri internetforbindelse, herunder fri telefon, for hver ægtefælle med 25%. Det er en betingelse for nedsættelsen, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst (2017: 3.600 kr.; 2016: 3.500 kr.)8)


1) Jf. ligningslovens § 16, stk. 12.
2) Jf. ligningslovens § 16, stk. 12.
3) Jf. ligningslovens § 16, stk. 12, og Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.2.5.1.
4) Jf. ligningslovens § 16, stk. 12.
5) Jf. ligningslovens § 16, stk. 14.
6) Jf. ligningslovens § 16, stk. 14. Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende driver virksomheden fra bopælen, har den selvstændigt erhvervsdrivende allerede af den grund adgang til samme funktioner eller dokumenter som på arbejdspladsen. Efter omstændighederne er det derfor ikke en betingelse for at undgå beskatning, at en datakommunikationsforbindelse, der benyttes erhvervsmæssigt i en virksomhed, der drives fra bopælen, skal give adgang til virksomhedens netværk, jf. skatteministerens svar af 6. december 2011 på spørgsmål 11 fra Skatteudvalget (L 31, 2011-12). Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.1.4.4.4.2.
7) Jf. ligningslovens § 16, stk. 12 og 14.
8) Jf. ligningslovens § 16, stk. 12 og 14.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.