Til forside
tax.dk - skat og afgift
Goodwill

Ved goodwill forstås i skattemæssig henseende den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende.1)

Erhverves goodwill, er der mulighed for at foretage afskrivning.2) Afstås goodwill, skal en fortjeneste beskattes, mens et tab kan fradrages.3)

Goodwill kan ikke overdrages særskilt, men kan kun overdrages sammen med en erhvervsvirksomhed.4)

Erhvervelse af goodwill

Ved erhvervelse af goodwill kan erhververen afskrive anskaffelsessummen med op til 1/7 årligt. Se hertil Afskrivning.

Der kan afskrives allerede i det indkomstår, hvor der er indgået endelig aftale om overdragelsen.5) Derimod kan der ikke afskrives i det indkomstår, i hvilken der måtte ske afståelse.6)

Afståelse af goodwill

Ved afståelse af goodwill beskattes en fortjeneste, mens et tab kan fradrages.

Fortjeneste/tab opgøres som forskellen mellem overdragerens anskaffelsessum fradraget samtlige foretagne afskrivninger og afståelsessummen.

Eksempel:

Afståelsessum

 

100.000 kr.

Anskaffelsessum

50.000 kr.

 

Afskrivninger foretaget af overdrager

5.000 kr.

 
 

45.000 kr.

45.000 kr.

Skattepligtig fortjeneste

 

55.000 kr.


1) Jf. cirkulære 97/1995 pkt. 2.1.
2) Jf. afskrivningslovens § 40, stk. 1.
3) Jf. afskrivningslovens § 40, stk. 6.
4) Jf. cirkulære 97/1995 pkt. 2.1.
5) Jf. afskrivningslovens § 40, stk. 1.
6) Jf. afskrivningslovens § 40, stk. 4.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.