Til forside
tax.dk - skat og afgift
Håndværkerfradrag

Man kan få håndværkerfradrag, såfremt man har haft udgifter til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller i en fritidsbolig.1)

Det er en betingelse for at få håndværkerfradrag,2)

 • at man er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb,
 • at arbejdet er udført vedrørende en bolig, hvor man har haft bopæl på tidspunkt for arbejdets udførelse eller at arbejdet er udført vedrørende en fritidsbolig, hvor man er ejer, og
 • at arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017.

Håndværkerfradraget for serviceydelser kan højst udgøre (2017, 2016: 6.000 kr.) pr. person, og håndværkerfradraget for udgifter til grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd kan højst udgøre (2017, 2016: 12.000 kr.) pr. person.3) Er der således flere, der bor i boligen, vil alle kunne få et håndværkerfradrag.

Serviceydelser4)

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

 • Indvendigt
 • Udvendigt

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning

Grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd5)

Energibesparelser

Isolering af tag

Reparation og forbedring af skorsten, f.eks.

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.

 • Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.
 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v., f.eks.
 • Nye døre

Isolering af ydervægge, f.eks.

 • Isolering
 • Hulmursisolering

Isolering af gulv, f.eks.

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks.

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, f.eks.

 • Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde

Solafskærmning af vinduer og glasdøre, f.eks.

 • Udvendig eller rudeintegreret afskærmning af vinduer og glasdøre, herunder montering af skodder, markiser, persienner, screens (udvendige rullegardiner) og solfilm, samt indvendig solfilm

Energiforsyning

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, f.eks.

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inkl. varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.
 • Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, f.eks.

 • Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, f.eks.

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Energirådgivning

Energirådgivning til energiforbedringer

Klimasikring

Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, f.eks.

 • Montering af tætsluttende skodder m.v. på yderdøre og vinduer

Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger:

 • Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i f.eks. indkørsel og på terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser, asfalt, fliser og fuger med vandgennemtrængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks.

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning og etablering af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

Andre grønne ydelser

Radonsikring, f.eks.

 • Radonudsugning

Installation af ladestik til elbiler:

 • Kraftstik eller tilsvarende stik eller ladeboks til opladning af elbiler, herunder udvidelse af eltavle og trækning af kabler

Kortlægning og fjernelse af bygningsmaterialer, der indeholder asbest, pcb eller bly

Afmontering af brændeovne:

 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), f.eks.

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)

Digital infrastruktur

Tilslutning til bredbånd:

 • Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund og opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)

1) Jf. ligningslovens § 8 V, stk. 1.
2) Jf. ligningslovens § 8 V, stk. 2.
3) Jf. ligningslovens § 8 V, stk. 5.
4) Jf. lov 134/2016, bilag 1.
5) Jf. lov 134/2016, bilag 1.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.