Til forside
tax.dk - skat og afgift
Medarbejderaktier (medarbejderaktieordninger)


 

Medarbejderaktieordninger, som kan gælde for udvalgte medarbejdere

Ordning

§ 28

§ 7 H1)

Typer af papirer

Købe- og tegningsretter til aktier

Aktier samt købe- og tegningsretter til aktier

Tildelingsbegrænsninger

Ingen

Maksimalt 10% af årslønnen pr. år2)

Rådighedsbegrænsninger

Ingen

Der må ikke kunne ske overdragelse af modtagne købe- og tegningsretter. Kun købte aktier må afhændes efter denne ordning3)

Beskatning

På udnyttelses- eller afståelsestidspunktet som løn

Beskatning ved salg af aktier som aktieavance. Se hertil Aktiebeskatning

De tidligere gældende regler

Der gjaldt 3 forskellige særordninger for aflønning af medarbejdere med aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier. Disse medarbejderaktieordninger kan inddeles i ordninger, som skal være åbne for alle medarbejdere og ordninger, som kun behøver at gælde for udvalgte medarbejdere. Såfremt en tildeling af aktier til en medarbejder ikke falder ind under en af disse 3 særordninger, vil en tildeling af aktier mv. blive beskattet som løn på tildelingstidspunktet.4) Et alternativ til disse ordninger var tidligere Medarbejderobligationer.

Ordningen efter § 7 H er ophævet for aftaler om tildeling af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, når aftalen er indgået den 21. november 2011 eller senere.5) Ordningen efter § 7 A er ophævet for tildelinger, der sker den 1. januar 2012 eller senere. For aftaler mellem den ansatte og virksomheden om tildeling af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, finder de hidtil gældende regler dog fortsat anvendelse, hvis aftalen er indgået inden den 21. november 2011 og tildelingen sker senest den 31. december 2012.6)

 

Medarbejderaktieordninger, som kan gælde for udvalgte medarbejdere

Medarbejderaktieordninger, som skal være åbne for alle medarbejdere

Ordning

§ 28

§ 7 H

§ 7 A

Typer af papirer

Købe- og tegningsretter til aktier

Aktier samt købe- og tegningsretter til aktier

Aktier samt købe- og tegningsretter til aktier

Tildelingsbegrænsninger

Ingen

Maksimalt 10% af årslønnen pr. år7)

Før 1. januar 2010: Alternativt tildeling af købe- og tegningsretter til aktier uden begrænsning, hvor udnyttelseskursen er maksimalt 15% lavere end aktiernes kursværdi samt aktier til maksimalt 10% af årslønnen pr. år8)

Køberetter og tegningsretter (køb af aktier til favørkurs):

Værdi maksimalt 10% pr. år af årslønnen9)

Aktier modtaget uden vederlag:

Maksimalt (2012: 22.800 kr.) årligt10)

Rådighedsbegrænsninger

Ingen

Der må ikke kunne ske overdragelse af modtagne købe- og tegningsretter. Kun købte aktier må afhændes efter denne ordning11)

Aktier (købt til favørkurs): Må først sælges efter 5 år12)

Aktier som den ansatte har fået uden vederlag: Må først sælges efter 7 år13)

Beskatning

På udnyttelses- eller afståelsestidspunktet som løn

Beskatning ved salg af aktier som aktieavance. Se hertil Aktiebeskatning

Beskatning ved salg af aktier som aktieavance. Se hertil Aktiebeskatning


1) Jf. L 149 B, vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. maj 2016.
2) Jf. ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 2.
3) Jf. ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 6.
4) Jf. ligningslovens § 16.
5) Jf. L 31, 2011-12, § 16, stk. 4.
6) Jf. L 31, 2011-12, § 16, stk. 3.
7) Jf. ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra a. Nu § 7 H, stk. 2, jfr. lov 519/2009 § 1, nr. 13.
8) Jf. ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b. Reglen er ophævet med lov 519/2009 § 1, nr. 13.
9) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1.
10) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2.
11) Jf. ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 6.
12) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1.
13) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Visse dommere giver dig aldrig medhold i din skattesag
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Læs i B.T.:

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.