Til forside TAX.DK - skat & afgift
Repræsentation

Udgifter, som afholdes for at få afsluttet forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser, kan fradrages som repræsentation med 25%. af udgifterne.1) Repræsentationsudgifter vil typisk være udgifter til måltider, restaurationsbesøg, tobaks- og drikkevarer, gaver samt opmærksomheder over for forretningsforbindelser og deres familier.2)

Det er en betingelse for fradrag, at udgifterne har en klar og entydig forretningsmæssig tilknytning til skatteyderens virksomhed.3)

Forretningsmæssig tilknytning

Kravet om forretningsmæssig tilknytning betyder, at der skal være tale om udgifter, som skatteyderen har afholdt for at få afsluttet forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser.4)

Klar og entydig

Kravet om at tilknytningen skal være klar og entydig betyder, at fradragsret kan være helt udelukket, hvis en disposition eller et arrangement har et privat islæt. Således vil fradrag for repræsentation kunne udelukkes, hvor der deltager familie eller private venner i et arrangement.5)

Tilfælde hvor udgiften betragtes som en fuldt fradragsberettiget driftsudgift

Når det gælder konferencer og lignende, vil udgifterne til konferencen i almindelighed kunne fradrages fuldt ud.6)

Hvor udgifterne afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder kan der være tale om Reklameudgifter, som kan fradrages med 100%.7)

Hvor der er tale om udgifter til personale, vil udgifterne også være fuldt fradragsberettigede.8)

Blandede sammenkomster

Hvor der er tale om sammenkomster, hvor der både deltager medarbejdere og forretningsforbindelser, vil der være fuld fradragsret for den del af udgifterne, der forholdsmæssigt vedrører de ansatte og delvis fradragsret på 25% for den forholdsmæssige del af udgifterne, der vedrører de deltagende forretningsforbindelser, såfremt sammenkomsten primært er arrangeret af hensyn til de ansatte.9)


1) Jf. ligningslovens § 8, stk. 4, og Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.2.2.5.4.
2) Jf. herved cirkulære 72/1996 pkt. 14.3.1.
3) Jf. herved det grundlæggende princip i Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.
4) Se hertil TfS 1987.91 LSR om en arkitekt, der havde aktiemajoriteten i et rådgivende ingeniørfirma. Ved annoncering i dagspressen i anledning af hans 60 års fødselsdag havde selskabet indbudt selskabets venner og forretningsforbindelser til en reception. Fødselsdagen var valgt som baggrund for et salgsfremstød på grund af ret strenge markedsføringsregler for den brancheforening, som virksomheden var tilsluttet. Der var endvidere tale om et generationsskifte, hvor man ville benytte receptionen til at fastholde kontakten til selskabets mange forretningsforbindelser. Selskabets fradrag for udgifterne til receptionen blev godkendt.
5) Se hertil SKD 54.236 HD om 2 savværksejere, som havde afholdt en frokost i forbindelse med deres 60-års fødselsdag. De pågældende, der var tvillinger, havde fratrukket 69/86 af den totale festudgift, idet der deltog 86 personer, hvoraf de 69 var personale og forretningsforbindelser. I festen deltog endvidere familie, private venner og bekendte. Skatteyderne ønskede under alle omstændigheder fradrag for den del af udgiften, der vedrørte bespisningen af personalet. Højesteret udtalte, at der i festen, der blev afholdt i anledning af fødselsdagen, foruden forretningsforbindelser og de ansatte på savværket, deltog et ikke ubetydeligt antal slægtninge og venner. Arrangementet havde herefter et sådant personligt islæt, at ingen del af udgifterne kunne trækkes fra. Se også Skat 1987.1.34 HD om en revisor, der i anledning af sin 50-års fødselsdag havde afholdt udgifter til en fest. Da sammenkomsten blev afholdt i anledning af fødselsdagen, da der ikke ved siden heraf var nogen naturlig forretningsmæssig anledning til festen, og da i hvert fald 4 personer uden forretningsmæssig tilknytning til skatteyderens virksomhed havde deltaget i festen, fandtes denne ikke at have haft en så klar og entydig forretningsmæssig tilknytning til skatteyderens virksomhed, at der kunne gives fradrag.
6) Jf. herved Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.2.2.5.4. Se hertil også Vestre Landsrets dom i sagen SKM 2007.92 VLR og SKM 2012.336 LSR.
7) Jf. ligningslovens § 8, stk. 1.
8) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.2.2.5.4.
9) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.2.2.5.4.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.