Til forside
tax.dk - skat og afgift
Skattefri virksomhedsomdannelse

Et personligt ejet virksomhed kan omdannes til et anparts- eller aktieselskab, uden at ejeren på tidspunktet for omdannelsen bliver beskattet.1) En eventuel beskatning finder først sted, når ejeren sælger de anparter eller aktier, som modtages i forbindelse med omdannelsen af den personligt ejede virksomhed til et selskab.

Selskabet indtræder i skattemæssig henseende i den tidligere ejers sted for så vidt angår de overdragne aktiver og passiver (succession).2)

En række betingelser skal være opfyldt, for at der kan ske skattefri virksomhedsomdannelse. Blandt de vigtigste er følgende:

  • Alle aktiver og passiver i den personligt ejede virksomhed skal overdrages til selskabet.3)
  • Hele vederlaget for den personligt ejede virksomhed ydes i form af anparter eller aktier i selskabet.4)
  • Pålydendet af de anparter eller aktier, der ydes som vederlag for den personligt ejede virksomhed, skal svare til den samlede anparts- eller aktiekapital.5)

En virksomhed med flere ejere, vil også i visse tilfælde kunne anvende reglerne.6)

Se også Virksomhedsomdannelse.


1) Jf. virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 1.
2) Jf. virksomhedsomdannelseslovens § 6, stk. 1.
3) Jf. virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 2.
4) Jf. virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 3.
5) Jf. virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 4.
6) Jf. virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 2.

Læs også:

Få vurderet din skattesag
,, Er du uenig med SKAT, kan det være en fordel at få en uafhængig vurdering af sagen, inden du tager stilling til, hvordan du skal forholde dig. Er chancen for at få medhold større end risikoen for, at du trækker det korteste strå?
Få vurderet din skattesag...  

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.