Til forside
tax.dk - skat og afgift
Start af virksomhed

Når en erhvervsvirksomhed er i gang, er der fradragsret for driftsudgifterne i den pågældende virksomhed. Men der er også mulighed for at få fradrag for de udgifter, man afholder i forbindelse med etableringen af virksomheden. Det drejer sig bl.a. om følgende udgifter:

Udgifter til advokat og revisor

Der er fradrag for udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed.1) Der vil typisk være tale om udgifter i form af rådgivningshonorar, honorar for udfærdigelse af kontrakter eller vedtægter mv.2)

Der er kun fradrag for udgifter til rådgivning fra advokater og revisorer. Udgifter til ydelser leveret af pengeinstitutter er derimod ikke fradragsberettigede, ej heller selvom ydelsen af pengeinstituttet er betegnet som rådgivning.3)

Udgifter der er afholdt inden etablering af den pågældende virksomhed, kan først fratrækkes i det indkomstår, hvori etableringen finder sted.4)

Udgifter til markedsundersøgelser

Udgifter til undersøgelser af nye markeder med henblik på etablering af en erhvervsvirksomhed kan trækkes fra.5) Ved udgifter til undersøgelser af nye markeder forstås udgifter, der udelukkende er afholdt med henblik på at undersøge de praktiske og økonomiske muligheder for at opnå salg af varer og tjenesteydelser på nye markeder enten i Danmark eller i udlandet.6)

Udgifter kan tidligst fradrages i det indkomstår, hvori etablering af den pågældende virksomhed finder sted.7)

Reglerne om fradrag for udgifter til advokat og revisor samt til markedsundersøgelser er ophævet med virkning fra indkomståret 2010.8)

Andre udgifter

Udgifter der når virksomheden er etableret vil have karakter af sædvanlige løbende driftsudgifter - som f.eks. udgifter til husleje, lønninger, el, varme og lign. - og som afholdes i forbindelse med etableringen af virksomheden, er fradragsberettigede.9)


1) Jf. ligningslovens § 8 J, stk. 1.
2) Jf. cirkulære 72/1996 pkt. 14.10.
3) Jf. cirkulære 72/1996 pkt. 14.10.
4) Jf. ligningslovens § 8 J, stk. 2.
5) Jf. ligningslovens § 8 I, stk. 1.
6) Jf. cirkulære 72 1996 pkt. 14.9.
7) Jf. ligningslovens § 8 I, stk. 3. Man kan også vælge at afskrive udgiften med lige store årlige beløb over det pågældende indkomstår og de følgende 4 indkomstår. Se hertil Afskrivning.
8) Jf. lov 525/2009 § 12, nr. 2 og 3.
9) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.2.1.7. Se hertil også LSR 1972.54 hvor der blev givet fradrag for udgifter til lønninger, til reklamer, stillingsannoncer og kontorartikler mv., som var afholdt før etableringen af et dobbelt supermarked. Se endvidere LSR 1971.142 hvor en vaskeriejer fik anerkendt fradrag for udgifterne til leje af et lokale, før lokalet blev åbnet for et vaskende publikum.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.