Til forside
tax.dk - skat og afgift
Start af virksomhed

Når en erhvervsvirksomhed er i gang, er der fradragsret for driftsudgifterne i den pågældende virksomhed. Men der er også mulighed for at få fradrag for de udgifter, man afholder i forbindelse med etableringen af virksomheden. Det drejer sig bl.a. om følgende udgifter:

Udgifter til advokat og revisor

Der er fradrag for udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed.1) Der vil typisk være tale om udgifter i form af rådgivningshonorar, honorar for udfærdigelse af kontrakter eller vedtægter mv.2)

Der er kun fradrag for udgifter til rådgivning fra advokater og revisorer. Udgifter til ydelser leveret af pengeinstitutter er derimod ikke fradragsberettigede, ej heller selvom ydelsen af pengeinstituttet er betegnet som rådgivning.3)

Udgifter der er afholdt inden etablering af den pågældende virksomhed, kan først fratrækkes i det indkomstår, hvori etableringen finder sted.4)

Udgifter til markedsundersøgelser

Udgifter til undersøgelser af nye markeder med henblik på etablering af en erhvervsvirksomhed kan trækkes fra.5) Ved udgifter til undersøgelser af nye markeder forstås udgifter, der udelukkende er afholdt med henblik på at undersøge de praktiske og økonomiske muligheder for at opnå salg af varer og tjenesteydelser på nye markeder enten i Danmark eller i udlandet.6)

Udgifter kan tidligst fradrages i det indkomstår, hvori etablering af den pågældende virksomhed finder sted.7)

Reglerne om fradrag for udgifter til advokat og revisor samt til markedsundersøgelser er ophævet med virkning fra indkomståret 2010.8)

Andre udgifter

Udgifter der når virksomheden er etableret vil have karakter af sædvanlige løbende driftsudgifter - som f.eks. udgifter til husleje, lønninger, el, varme og lign. - og som afholdes i forbindelse med etableringen af virksomheden, er fradragsberettigede.9)


1) Jf. ligningslovens § 8 J, stk. 1.
2) Jf. cirkulære 72/1996 pkt. 14.10.
3) Jf. cirkulære 72/1996 pkt. 14.10.
4) Jf. ligningslovens § 8 J, stk. 2.
5) Jf. ligningslovens § 8 I, stk. 1.
6) Jf. cirkulære 72 1996 pkt. 14.9.
7) Jf. ligningslovens § 8 I, stk. 3. Man kan også vælge at afskrive udgiften med lige store årlige beløb over det pågældende indkomstår og de følgende 4 indkomstår. Se hertil Afskrivning.
8) Jf. lov 525/2009 § 12, nr. 2 og 3.
9) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.2.1.7. Se hertil også LSR 1972.54 hvor der blev givet fradrag for udgifter til lønninger, til reklamer, stillingsannoncer og kontorartikler mv., som var afholdt før etableringen af et dobbelt supermarked. Se endvidere LSR 1971.142 hvor en vaskeriejer fik anerkendt fradrag for udgifterne til leje af et lokale, før lokalet blev åbnet for et vaskende publikum.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Visse dommere giver dig aldrig medhold i din skattesag
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Læs i B.T.:

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.