Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.B.3.3.2 Fakturering ved levering af nye transportmidler

Indhold

Dette afsnit handler om de særlige krav, der er til fakturering, når der leveres nye transportmidler til andre EU-lande.

Afsnittet indeholder:

  • Regler
  • Fakturaens indhold
  • Indsendelse af fakturakopier til Skatteforvaltningen
  • Tilbagebetaling af moms.

Regler

Virksomheder samt privatpersoner, der registreres for enkeltstående salg af et nyt transportmiddel, skal ved salg af nye transportmidler til en køber i et andet EU-land udstede en faktura over salget. Se ML (momsloven) § 53, stk. 1, og momsbekendtgørelsens § 67.

Begrebet "nye transportmidler" er defineret i ML (momsloven) § 11, stk. 6. Se afsnit D.A.4.8.2 Erhvervelsesmoms af nye transportmidler.

Om leverancer til andre EU-lande se afsnit D.A.10.1.1.4 Levering af nye transportmidler ML § 34, stk. 1, nr. 2.

En privatperson, der lejlighedsvis sælger et nyt transportmiddel til en køber i et andet EU-land, anses også for at være en afgiftspligtig person. Se afsnit D.A.3.2.2 Privatpersoners levering af nye transportmidler til andet EU-land.

Fakturaens indhold

Registrerede virksomheder, der leverer nye transportmidler til ikke registrerede virksomheder og privatpersoner i et andet EU-land, og ikke registrerede virksomheder og privatpersoner, der leverer nye transportmidler til et andet EU-land, skal udstede en fuld faktura.

Det samme gælder personer, der lejlighedsvis sælger et nyt transportmiddel til registrerede virksomheder eller private personer i et andet EU-land. Se afsnit A.B.3.3.1 Fakturering om indholdet i en fuld faktura.

Fakturaen skal ud over kravet til en fuld faktura tillige indeholde følgende oplysninger:

  • Købers eventuelle registreringsnummer
  • Værdi af transportmidlet
  • Længde for både, vægt for fly samt slagvolumen eller effekt for landkøretøjer
  • Oplysning om tidspunktet for eventuel ibrugtagning af transportmidlet.

Se momsbekendtgørelsens § 67, stk. 1.

Har køber ikke noget registreringsnummer, fx fordi køber er en privatperson eller en ikke registreret virksomhed, skal sælger sikre sig oplysning om købers identitet ved at se dennes pas eller tilsvarende legitimation. Sælger skal opbevare kopi af den foreviste dokumentation.

Sælges transportmidlet til en registreret virksomhed, skal der afgives indberetning til "EU-salg uden moms" (det tidligere listesystem).

Indsendelse af fakturakopier til Skatteforvaltningen

Registrerede virksomheder skal indsende faktura til Skatteforvaltningen senest 1 måned og 10 dage efter det kvartal, hvor leverancen har fundet sted. Fakturakopierne skal sendes i elektronisk form. Den elektroniske fremsendelse af fakturakopier skal være fordelt på periodens leverancer til det enkelte EU-land, idet det skal fremgå, hvilket andet EU-land fakturakopierne angår. Se momsbekendtgørelsens § 67, stk. 3.

Ved indberetning til skat.dk /TastSelv Erhverv skal virksomheden følge anvisningerne på hjemmesiden. Ved indberetningen må kun vedhæftes én fil pr. EU-land. Hvis virksomheden fx har solgt 10 biler til Tyskland og 2 biler til Sverige, skal indberetningen ske over 2 omgange, fordi der skal vedhæftes 1 fil vedrørende Tyskland med 10 fakturaer og 1 fil vedrørende Sverige med 2 fakturaer.

Virksomheden skal opbevare dokumentation for, at virksomheden har sendt fakturakopierne til Skatteforvaltningen.

Skatteforvaltningen sender de modtagne kopifakturaer videre til de relevante skattemyndigheder i andre EU-lande for at sikre, at køber overholder sin forpligtelse til at betale moms i det EU-land, hvor køber har sin bopæl.

Personer, der lejlighedsvis sælger et nyt transportmiddel til et andet EU-land, skal på samme måde indsende kopi af fakturaen til Skatteforvaltningen senest 1 måned efter udgangen af den kalendermåned, hvor leverancen har fundet sted. Fakturakopien skal sendes i elektronisk form, som beskrevet ovenfor. Se momsbekendtgørelsens § 67, stk. 4.

Tilbagebetaling af moms

Hvis der samtidig med indsendelsen af fakturakopi indsendes dokumentation for den moms, der er betalt ved købet af det pågældende transportmiddel, kan sælger få tilbagebetalt den moms, der tidligere er betalt. Det kan dreje sig om den moms, der er indeholdt i den oprindelige købspris, eller den moms, der er betalt ved en tidligere erhvervelse fra et andet EU-land eller indførsel fra steder uden for EU. Ansøgningen om godtgørelse og dokumentation for betalt moms indsendes elektronisk sammen med fakturakopien vedrørende videresalget af transportmidlet.

Hvis transportmidlet har tabt i værdi siden anskaffelsen, nedsættes tilbagebetalingsbeløbet med en andel svarende til forholdet mellem den oprindelige anskaffelsespris uden moms og videresalgsprisen.

Opbevaring af dokumentation for, at fakturakopier og ansøgning om godtgørelse er blevet indsendt til Skatteforvaltningen, gælder også for den, der lejlighedsvis sælger et nyt transportmiddel til et andet EU-land. Se momsbekendtgørelsens § 92, stk. 1 og 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.