Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

A.C.2.1.3.3.1.2 Retsbeskyttelsen mv. for udenlandske embedsmænd

Indhold

Dette afsnit handler om, at udenlandske skattemedarbejdere har samme rettigheder og pligter som Skatteforvaltningens medarbejdere, når de deltager i en skattekontrol på dansk område. Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer
  • Udenlandske embedsmænds rettigheder og pligter

Se SKL (skattekontrolloven) § 67.

Regel

I SKL (skattekontrolloven) § 67 er det fastsat, at bestemmelserne i straffelovens 14. kapitel om forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v. og 16. kapitel om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v. gælder for embedsmænd fra Færøerne, Grønland eller en fremmed jurisdiktion, der befinder sig her i landet som led i ydelse eller modtagelse af administrativ bistand i skattesager, når denne bistand sker i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter EU-retlige regler, en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.

SKL (skattekontrolloven) § 67 er en videreførelse af den tidligere SKL (skattekontrolloven) § 8 Z, idet der dog er sket den ændring, at vendingen "i skattesager, som ikke er straffesager" ikke længere indgår i bestemmelsen. Vendingen "i skattesager, som ikke er straffesager" har kunnet rejse tvivl om, i hvilket omfang Skatteforvaltningen skulle udøve en forhåndscensur i forbindelse med en bistandsanmodning, hvilket imidlertid ikke ligger inden for aftalerne.

Den tidligere bestemmelse i den tidligere SKL (skattekontrolloven) § 11, stk. 2, om skatteministerens bemyndigelse til at udstede retningslinjer for Skatteforvaltningens sagsbehandling i forbindelse med bistandsanmodning, er ikke videreført i SKL (skattekontrolloven) §§ 66 og 67, da bemyndigelsen hidtil ikke havde været benyttet.

Oversigt over ændringer

Tidligere SKL (skattekontrolloven)

Gældende SKL (skattekontrolloven)

Indholdet af ændringer

§ 8 Z

§ 67

Bestemmelsen giver udenlandske skattemedarbejdere samme rettigheder og pligter som Skatteforvaltningens medarbejdere, når de deltager i en skattekontrol på dansk område.

Efter § 67 gælder bestemmelserne i straffelovens kapitel 14 om forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v. og kapitel 16 om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v. for embedsmænd fra Færøerne, Grønland eller en fremmed jurisdiktion, der befinder sig her i landet som led i ydelse eller modtagelse af administrativ bistand i skattesager, når denne bistand sker i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter EU-retlige regler, en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.

Bestemmelsen er en videreførelse af tidligere SKL (skattekontrolloven) § 8 Z, dog med den ændring, at vendingen "i skattesager, som ikke er straffesager" udgår, idet det har kunnet rejse tvivl om, i hvilket omfang Skatteforvaltningen skulle udøve en forhåndscensur på en bistandsanmodning, hvilket imidlertid ikke ligger inden for aftalerne.

Bestemmelsen er ikke udtryk for, at der tillægges de pågældende udenlandske embedsmænd beføjelser til at intervenere i sagsbehandlingen på dansk territorium.

Udenlandske embedsmænds rettigheder og pligter

Bestemmelsen i SKL (skattekontrolloven) § 67 giver udenlandske skattemedarbejdere samme rettigheder og pligter som Skatteforvaltningens medarbejdere, når de deltager i en skattekontrol på dansk område. Reglen medfører, at en sådan embedsmand skal nyde samme retsbeskyttelse og være undergivet samme strafansvar som danske embedsmænd. Det fremgår ►forudsætningsvis◄ af bestemmelsen, at udenlandske embedsmænd kan være til stede ved kontrol i en dansk virksomhed, når der er tale om et samarbejde mellem danske og udenlandske skattemyndigheder. ►Bestemmelsen fastslår, at de udenlandske embedsmænd da◄ har samme retsstilling som danske embedsmænd.

Bestemmelsen angår situationer, hvor embedsmænd fra fremmede jurisdiktioner befinder sig på dansk territorium, fordi de ledsager danske embedsmænd fra Skatteforvaltningen under gennemførelse af en kontrol på dansk territorium. ►Se herved afsnit C.F.8.2.26.1.3 om typer af administrativ bistand i de internationale retsgrundlag for administrativt skattesamarbejde.◄  

Embedsmændene fra en fremmed jurisdiktion har således bl.a. samme tavshedspligt om den skattepligtiges økonomiske forhold, som Skatteforvaltningen har efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 17, og skal overholde reglerne i straffelovens 16. kapitel om forbrydelser i offentlig tjeneste og hverv m.v.

►◄

Bestemmelsen er ikke udtryk for, at der tillægges de pågældende udenlandske embedsmænd beføjelser til at intervenere i sagsbehandlingen på dansk territorium eller beføjelse til at intervenere i kontrollen.

Skatteforvaltningen skal ved en udgående kontrol, ►hvori udenlandske embedsmænd deltager◄, overholde retssikkerhedslovens regler ►som normalt◄.

►◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.