Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.C.3.2.1.8.1 Den indeholdelsespligtiges strafansvar, KSL § 74 og § 74 A

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved overtrædelse af indberetningspligter i kildeskatteloven.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Fuldbyrdelsestidspunkt
 • Personer omfattet af reglen
 • Gentagelsesvirkning.

Regel

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

 1. undlader at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af kildeskat
 2. undlader rettidigt at angive beregning af udbytte og udbetaling af royalty. Se KSL (kildeskatteloven) § 66, stk. 2, og KSL (kildeskatteloven) § 66 A, stk. 1,
 3. afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om beregning af udbytte og udbetaling af royalty,
 4. anmoder om elektroniske skattekortsoplysninger hos Skattestyrelsen om personer, som man på anmodningstidspunktet ikke påregner at skulle udbetale A-indkomst til.

Se KSL (kildeskatteloven) § 74, stk. 1.

      e.  undlader efter påbud at registrere beskæftigede hos den pågældende arbejdsgiver i digital logbog. Se KSL (kildeskatteloven) § 86 A, stk. 1.
     

Se KSL (kildeskatteloven) § 74 A.

Når overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, eller foreligger der i øvrigt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 år efter STRFL § 289. Se KSL (kildeskatteloven) § 74, stk. 2.

Bemærk

Med virkning for indkomståret 2011 er straffebestemmelsen i lov om arbejdsmarkedsbidrag ophævet, og det strafbare forhold omfattes nu af kildeskatteloven, hvor manglende indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag er gjort strafbart. Se afsnit A.C.3.2.1.9 Tidligere straffebestemmelser i arbejdsmarkedsbidragsloven.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Ved undladelser er det strafbare gerningsindhold realiseret, når den indberetningspligtige undlader

 • rettidigt at foretage fuld indeholdelse, jf. a) eller
 • rettidigt at angive grundlaget for indeholdelse, jf. b)
 • at registrere ansatte i digital logbog, når der er givet påbud, jf. e).

Tidsfristerne for indeholdelse og angivelse af kildeskat fremgår af opkrævningsloven. De andre frister fremgår af de materielle bestemmelser i kildeskatteloven. Det er den udviste passivitet i forhold til handlepligten, der er det strafbare gerningsindhold. Når passiviteten skyldes forsæt til unddragelse, er dette led i gerningsindholdet også fuldbyrdet, uanset om unddragelsen er realiseret.

Det strafbare gerningsindhold er realiseret ved en aktiv handling i form af

 • afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger, jf. c) eller
 • vildledning af Skattestyrelsen ved anmodning om elektroniske skattekortsoplysninger på en navngiven person, jf. d).

Hvis der er forsæt til unddragelse, er dette led i gerningsindholdet også fuldbyrdet, uanset om unddragelsen er realiseret.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjektet er den indberetningspligtige, hvilket er den, for hvis regning udbetaling af A-indkomst foretages eller det selskab/den forening, der udbetaler vederlag, udbytte eller royalty.

Ansvarssubjekt kan både være den juridiske person og en fysisk person. Se afsnit A.C.3.2.3 Ansvarssubjekter om ansvarssubjekter.

Subjektive betingelser for strafansvar

Det er den forsætlige eller groft uagtsomme handling eller undladelse, der er den subjektive betingelse for strafansvar.

Bemærk

I situationer, hvor bevisbyrden ikke kan løftes for en forsætlig overtrædelse, men hvor der er realiseret unddragelse, kan stk. 1 anvendes til udmåling af en normalbøde for grov uagtsomhed.

Gentagelsesvirkning

Det er ikke alene forsæt til unddragelse, der kan udløse fængselsstraf, men også "særligt skærpende omstændigheder" ved forbrydelsen. Hvis den indeholdelsespligtige tidligere har overtrådt kildeskattelovgivningen, anses dette for en særlig skærpende omstændighed, som får indflydelse på strafudmålingen. Se KSL (kildeskatteloven) § 74, stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.