Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.3.2.1.8.2 Lønmodtageres strafansvar, KSL § 75

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved lønmodtagerens overtrædelse af kildeskatteloven.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Fuldbyrdelsestidspunkt
  • Personer omfattet af reglen
  • Subjektive betingelser for strafansvar.

Regel

Den, der lader sig udbetale A-indkomst eller arbejdsmarkedspligtig indkomst, hvor der ikke er indeholdt A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag og den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger

  1. ved brug af skattekort overfor en anden indeholdelsespligtig end den, hvortil skattekortet er afgivet elektronisk, og om indkomstforhold mv. som påføres skattekortet,
  2. til beregning af passivposter ved generationsskifte i levende live eller fortier oplysninger af betydning for beregningen,
  3. overfor arbejdsgiverkontrollen ved oplysning af navn, adresse, fødselsdato, ansættelsesforhold og dettes varighed eller undlader at afgive disse oplysninger,

straffes på samme måde, som anført i KSL § 74.

Se KSL § 75

Bemærk

Med virkning for indkomståret 2011 er straffebestemmelsen i lov om arbejdsmarkedsbidrag ophævet og det strafbare forhold omfattes nu af kildeskatteloven, hvor manglende indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag er gjort strafbart. Se afsnit A.C.3.2.1.9 Straffebestemmelser i arbejdsmarkedsbidragsloven, AMBL § 18.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold i KSL § 75, stk. 1, nr. 1 er fuldbyrdet ved modtagelse af A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, hvor der ikke er indeholdt A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag.

I resten af bestemmelsen (pkt. a-c) er gerningsindholdet fuldbyrdet ved afgivelsen af de urigtige eller vildledende oplysninger, eller ved fortielsen af de pligtige oplysninger, når handlepligten indtræder.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt og ansvarssubjekt er alle personer, som har A-indkomst eller arbejdsmarkedspligtig indkomst.

Bemærk

En hovedaktionær, som samtidig er direktør og får udbetalt A-indkomst, uden at der er indeholdt A-skat af virksomheden, vil blive straffet efter KSL § 74, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, da der er identitet mellem den indeholdelsespligtige og lønmodtageren.

Subjektive betingelser for strafansvar

Både forsætlige og groft uagtsomme handlinger og undladelser er strafbare. 

 

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.