Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.3.2.1.8.2 Særlig om straffebestemmelsen i momsloven, ML § 81

Indhold

Dette afsnit handler om de specielle strafbare forhold, der indgår i momslovens straffebestemmelse ud over de almene strafbare forhold. Der er tale om bestemmelser om et særligt ansvar for medvirken, som er indført med det formål at nedbringe omfanget af sort arbejde.

Afsnittet indeholder:

  • Medvirken til momsunddragelse ved udstedelse af faktura med urigtigt indhold, ML § 81, stk 4.
  • Medvirken til momsunddragelse ved køb af varer eller ydelser til underpris, ML § 81, stk. 5.

Bemærk

Der findes tilsvarende bestemmelser i skattekontrolloven. Se afsnit A.C.3.2.1.2.3 Medvirken til skatteunddragelse ved udstedelse af urigtig faktura mv., SKL § 13 B om medvirken til skatteunddragelse ved udstedelse af urigtig faktura, SKL § 13 B, og afsnit A.C.3.2.1.2.4 Medvirken til skatteunddragelse ved køb af varer til underpris, SKL § 13 C om medvirken til skatteunddragelse ved køb af varer eller ydelser til underpris, SKL § 13 C.

Medvirken til momsunddragelse ved udstedelse af faktura med urigtigt indhold, ML § 81, stk. 4

Den, der som led i virksomhed forsætligt

  • udsteder en faktura med et urigtigt indhold eller udsteder anden urigtig dokumentation for levering eller aftagelse af varer eller ydelser, og
  • dokumentationen er egnet til at blive anvendt som grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvar,

straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 år efter STRFL § 289. Se ML § 81,stk. 4.

Hvis ovennævnte handlinger er begået på grund af grov uagtsomhed er straffen bøde.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold er realiseret ved udstedelsen af urigtig faktura eller anden urigtig dokumentation. Det er selve handlingen, der er strafbar. Der skal dog samtidig være enten viden om eller en vis fornemmelse af, at dokumentationen er egnet til at blive anvendt som grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret hos modtageren. Der er ikke et krav om, at dokumentation faktisk bliver anvendt som sådan.

Personer omfattet af reglen

Ansvarssubjekter er erhvervsdrivende, der enten er leverandør eller varemodtager i forhold til den momspligtige, og både fysiske og juridiske personer kan straffes.

Subjektive betingelser for strafansvar

Både forsætlige og groft uagtsomme handlinger er strafbare, hvis der i forbindelse med handlingen er en form for stillingtagen til den mulige følge.

Medvirken til momsunddragelse ved køb af varer eller ydelser til underpris, ML § 81, stk. 5

Den, der som led i virksomhed

  • aftager varer eller ydelser på sådanne fordelagtige vilkår,
  • at den pågældende indser, at leverandøren eller yderen ikke vil opfylde sin forpligtelse til at medregne vederlaget til afgiftstilsvaret eller til rettidigt at afregne afgiftstilsvaret,

straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 år efter STRFL § 289. Se ML § 81, stk. 5.

Sker ovennævnte handlinger ved grov uagtsomhed er straffen bøde.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold er realiseret, når gerningsmanden modtager varer eller ydelser.

Det er (således) selve handlingen, der er strafbar. Der skal dog samtidig være enten viden om eller en vis fornemmelse af, at omsætningen sandsynligvis ikke vil indgå i sælgerens/leverandørens opgørelse af afgiftstilsvaret. Der er ikke krav om, at sælgerens/leverandørens forhold skal dokumenteres.

Bemærk

ML § 81, stk. 5, minder meget om hæleribestemmelsen i ML § 81, stk. 1, nr. 6, som kriminaliserer både overdragelse, erhvervelse, tilegnelse og anvendelse af varer eller ydelser, hvor der ikke er betalt afgift, og tilsvarende bestemmelser findes i hele afgiftslovgivningen.

Personer omfattet af reglen

Ansvarssubjektet er erhvervsdrivende, som modtager varer eller ydelser fra den momspligtige, og både fysiske og juridiske personer kan straffes.

Subjektive betingelser for strafansvar

Både forsætlige og groft uagtsomme handlinger er strafbare, hvis der i forbindelse med handlingen er en form for stillingtagen til den mulige følge.

Dato for offentliggørelse
31 Jul 2018 08:41
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.